14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXVI/251/2005
ustalenia odpłatnych świadczeń w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice

 

Uchwała Nr XXVI/251/05

Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 4 października 2005 r.


w sprawie:    ustalenia odpłatnych świadczeń w przedszkolach publicznych prowadzonych
                     przez gminę Sośnicowice


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)


Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala co następuje:

§ 1
Ustalić w oparciu o kalkulację kosztów przedstawioną przez dyrektorów przedszkoli:
1( dzienną stawkę żywieniową w wysokości – 3,80 zł ( trzy zł 80/100),
2) miesięczną opłatę za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych w wysokości 5% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej miesięcznie za jedno dziecko.

§ 2
Środki finansowe pochodzące z opłaty, o której mowa w § 1 pkt 2 przekazywać na dochody gminy.

§ 3
1. Upoważnić dyrektorów przedszkoli do zawierania umów cywilno-prawnych z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci korzystających z posiłków przygotowywanych w przedszkolach.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4
Odpłatność za żywienie pobierana jest tylko za dni obecności dziecka w przedszkolu.

§ 5
1. Upoważnić dyrektorów przedszkoli do zwalniania z opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych w przypadku gdy rodzice lub opiekunowie prawni dziecka nie posiadają własnych źródeł dochodu i korzystają z pomocy opieki społecznej lub z zasiłku dla bezrobotnych.
2. Zwolnień z opłaty za świadczenia udziela się na podstawie wniosków rodziców lub opiekunów prawnych oraz:
a) zaświadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o trudnej sytuacji materialnej rodziny i objęciu jej opieką.
b) zaświadczeń Powiatowego Urzędu Pracy o uprawnieniach do zasiłku dla bezrobotnych.
3. Upoważnić dyrektorów przedszkoli do stosowania ulg dla rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w której dwoje lub więcej dzieci uczęszcza do danego przedszkola. Ulga polega na obniżeniu opłaty za świadczenia i wynosi:
a) na drugie dziecko – 25% opłaty,
b) na trzecie i każde następne dziecko – o 50% opłaty,
c) na pierwsze dziecko ulga nie przysługuje.
4. Decyzje w sprawie zwolnień i ulg, o których mowa w ustępach 1 i 3 powinny być poprzedzone opinią rady pedagogicznej i odpowiednio udokumentowane w formie protokołów.
§ 6
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXIX/236/2001 z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia odpłatnych świadczeń w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Sośnicowice.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i
 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

 

                                                                       
                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Krzysztof Zawadzki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1
Do Uchwał Nr XXVI/251/05
Rady Miejskiej w Sośnicowicach


UMOWA NR …

Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy Gminą Sośnicowice, reprezentowaną przez Dyrektora Przedszkola w ………………….., zwanego w treści umowy „Usługodawcą”, a Panią (Panem) ………………………………. zamieszkałą (ym) przy ul. …………… w …………………….. – rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ……………………….. legitymującym się dowodem osobistym serii … nr ……………. wydanym przez …………………… PESEL …………………. NIP ………….. zwanym w treści umowy „Usługobiorcą” o następującej treści.

§ 1
Usługodawca zobowiązuje się zapewnić dziecku Usługobiorcy ……………….. wyżywienie*: jeden posiłek
                     dwa posiłki
                     trzy posiłki
w czasie pobytu w przedszkolu.
W przypadku korzystania przez dziecko z jednego lub dwóch posiłków wysokość kosztu surowca ustala dyrektor przedszkola.

§ 2
Usługobiorca zobowiązuje się do pokrycia:
1.kosztu surowców* śniadania
                   obiadu
                   podwieczorku w łącznej kwocie ………… zł za dzień.
2.opłaty za świadczenia, która wynosi ……………………….. zł miesięcznie.

§ 3
Należność określona w § 2 pkt 1 jest zmienna i zależy od ilości dni obecności dziecka w przedszkolu, przy czym odliczanie kosztu surowców następuje za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie nieobecności dziecka.

§ 4
1.Należność określona w § 2 pkt 2 jest regulowana w całości, niezależnie od obecności dziecka. W przypadku zgłoszenia przez rodziców lub prawnych opiekunów nieobecności dziecka przez cały miesiąc, nie pobiera się opłaty stałej.
2.Na okres ferii zimowych i letnich rodzice dziecka mogą złożyć oświadczenie woli Dyrektorowi Przedszkola o nie korzystaniu przez dziecko z usług przedszkola, określając dokładnie termin nieobecności. Oświadczenie woli rodziców j.w. powinno być złożone na 14 dni przed rozpoczęciem ferii zimowych lub letnich.
§ 5
Usługobiorca zobowiązuje się regulować należność określoną § 2 umowy,
miesięcznie z góry do 10-go każdego miesiąca.

§ 6
1.Usługobiorca może rozwiązać umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.Usługodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli usługobiorca zalega z należną opłatą za dwa pełne okresy płatności.
§ 7
Umowa zostaje zawarta na czas od ………………… do ……………………….

§ 8
Każda zmiana w umowie wymaga zawarcia za zgodą obu stron aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 


Podpis Usługobiorcy                                                    Podpis Usługodawcy


………………………                                                    ……………………….


* - niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech