14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXIV/236/2005
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sośnicowice

Uchwała Nr XXIV/ 236 /2005
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 09 maja 2005 r.

w sprawie : zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy   Sośnicowice.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.],
Rada Miejska w Sośnicowicach
uchwala
§ 1.
W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy  przeprowadzanie na jej terytorium konsultacji z mieszkańcami Gminy w celu poznania ich opinii w sprawie poddanej konsultacji.
§ 2.
1. Konsultacje należy przeprowadzić z uprawnionymi mieszkańcami obszaru, których   przedmiotowa     
    sprawa dotyczy.
2. Za uprawnionego mieszkańca uważa się osobę fizyczną, która posiada najpóźniej w dniu konsultacji
     prawo wyborcze do Rady Miejskiej i której miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym
     konsultacjami.
3. Konsultacje mogą mieć zasięg gminny, ogólnomiejski, lokalny, (obejmujący np. sołectwo, osiedle),
    środowiskowy.
§ 3.
Konsultacje przeprowadza się w przypadku, gdy ich przedmiotem są sprawy dotyczące wszystkich mieszkańców:
 1) z inicjatywy Burmistrza Sośnicowic,
 2) z inicjatywy Rady Miejskiej w Sośnicowicach,
 3) na wniosek przynajmniej 5% mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.
§ 4.
Konsultacje zarządza:
 1. Burmistrz Sośnicowic, w przypadku, gdy wymóg konsultacji wynika z przepisów prawa.
 2. Rada Miejska w Sośnicowicach w innych sprawach, ważnych dla miasta i gminy.


§ 5
Burmistrz Sośnicowic jest organizatorem konsultacji, o których mowa w § 1.
§ 6.
1. Burmistrz Sośnicowic zawiadamia o zamiarze przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na 7 dni   
    przed ich terminem, poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
    Sośnicowicach, poprzez zamieszczenie informacji w prasie lokalnej i rozplakatowanie w miejscach
    publicznych.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
a) określenie przedmiotu konsultacji,
b) osoby uprawnione do udziału w konsultacjach,
c) określenie formy konsultacji,
d) wskazanie miejsc przeprowadzenia konsultacji oraz terminu ich rozpoczęcia i zakończenia.
§ 7.
1. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzone w następujących formach:
a) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami,
b) spotkań z delegatami mieszkańców, którymi mogą być osoby pełnoletnie posiadające pisemne
            upoważnienie co najmniej 30 mieszkańców,
c) ankiety - polegającej na przekazaniu przez Burmistrza Sośnicowic mieszkańcom Gminy 
            pisemnego zapytania zawierającego problematykę objętą przedmiotem konsultacji; pouczenie co do
            jej wypełnienia oraz sposób przekazania wypełnionej ankiety.
2. Możliwe jest łączenie formy ankiety z innymi sposobami przeprowadzania konsultacji.
§ 8.
1. Burmistrz Sośnicowic powołuje komisję do spraw konsultacji z mieszkańcami, w skład której mogą
    wchodzić pracownicy Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach oraz pracownicy jednostek organizacyjnych  
    Gminy.
2. Zadaniem komisji jest wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem konsultacji, tj. organizacja
    spotkań z mieszkańcami, sporządzenie protokołu z tych spotkań, dokonanie podsumowania wyników  
    ankiet oraz sporządzenie sprawozdania z przebiegu konsultacji, zawierającego przedstawienie ich
    wyników w ciągu 5 dni od daty zakończenia konsultacji.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, powinien odzwierciedlać przebieg konsultacji oraz powinien być
    podpisany przez wszystkich członków komisji. Do protokołów dołącza się: wyniki głosowania w sprawie
    przedmiotu konsultacji, z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", listę
    mieszkańców bądź ich delegatów, z wyszczególnieniem imion, nazwisk i numerów dowodu osobistego.
§ 9.
1. Burmistrz Sośnicowic na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawia wyniki konsultacji z mieszkańcami  
    Gminy.
2. Wyniki konsultacji nie mają charakteru wiążącego.
3. Rada Miejska może uznać przeprowadzone konsultacje za nieskuteczne lub niewystarczające. W takim
    przypadku zleca Burmistrzowi Sośnicowic ponowne ich przeprowadzenie, określając ich zakres i formę.

 

§ 10.
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.
§ 11.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

     
  

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech