14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXIV/227/2005
zasad nabycia,zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXIV/227/2005
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 09.05.2005r.


w sprawie: zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich          wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit a, art.41, i 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr.142,poz.1591 z późń. zm/ , art.13, art.43 ust.6 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. z 2004r.Nr.261, poz.2603/

Rada Miejska w Sośnicowicach
uchwala:

Zasady gospodarowania nieruchomościami
 
§1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1/ Gminie, Burmistrzu, Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Gminę
    Sośnicowice, Burmistrza Sośnicowice, Radę Miejską w Sośnicowicach,
2/ ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21.08.1997r.o gospodarowaniu
    nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2004r. Nr.261, poz.2603/,
3/ planie miejscowym – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania
    przestrzennego gminy,
4/ gminnym zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące
    własność gminy, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
5/ lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą lokal
    mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności
    lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej,
6/ lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiąca lokal wraz
    z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział
    nieruchomości wspólnej.
7/ urządzeniach infrastruktury technicznej – należy rozumieć urządzenia służące do
    zaopatrywania mieszkańców w wodę, gaz, energię elektryczną.

§2

1.Nieruchomosci  stanowiące własność Gminy, mogą być przedmiotem obrotu.
   W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania
   w użytkowanie wieczyste, zamiany, zrzeczenia się, oddania w najem, dzierżawę,
   użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi
   prawami rzeczowymi oraz wnoszone jako wkłady niepieniężne /aporty/ do
   spółek prawa handlowego.
2.Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio przy nabywaniu przez Gminę
   od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
   osobowości prawnej prawa do nieruchomości.

§3

Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących
własność Gminy następuje zgodnie z polityka przestrzenna Gminy zawarta w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice.


§4

Nabywanie przez Gminę nieruchomości może nastąpić w celu realizacji zadań związanych
z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy.

§5

Burmistrz może odpłatnie nabyć na rzecz Gminy nieruchomości:
1.na cele publiczne,
2.w następstwie wykonania prawa pierwokupu, gdy jest to uzasadnione
   interesem Gminy,
3.od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
4.w wyniku zamiany, gdy przemawia za tym interes Gminy,
5.w innych uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej
   opinii Komisji Rady.

§6

1.Darowizna nieruchomości na rzecz Gminy może być przyjęta przez Burmistrza,
   po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rady.
2.Opinia, o której mowa w ust.1 nie dotyczy przyjęcia darowizny od Skarbu
   Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
3.Burmistrz może przyjąć nieodpłatnie nieruchomości gruntowe niezbędne
   do realizacji celu publicznego stanowiące własność Agencji Nieruchomości Rolnych.

Sprzedaż i ustanowienie prawa użytkowania wieczystego

§7

1.Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowe
   przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
2.W przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
   gruntowych w trybie bezprzetargowym, od ceny nieruchomości lub pierwszej
   opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Burmistrz może udzielić bonifikaty
   w wysokości nie wyższej niż 50%:
   a/ osobom prawnym, fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie
       posiadającym osobowości prawnej, które prowadza działalność charytatywną,
       opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, sportową, turystyczną
       na cele nie związane z działalnością zarobkową,
   b/ organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku
       publicznego,
   c/ kościołom i związkom wyznaniowym mającym uregulowane stosunki z państwem;
       na cele działalności sakralnej.
3.Cena sprzedaży lub pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego ustalona po
   udzieleniu bonifikaty płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego, bez możliwości
   rozłożenia na raty.
4.Burmistrz jest zobowiązany do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty
   po jej waloryzacji w sposób określony w art.5 ustawy, jeżeli nabywca nieruchomości
   przed upływem 10 lat licząc od dnia nabycia, zbył nieruchomość lub wykorzystał ją
   na inne cele niż określone w ust.2 lub prowadzi na niej działalność zarobkową.

 

 


§8

Zbycie nieruchomości lub jej części niezbędnej do poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza nabyć tą nieruchomość lub jej część, następuje w trybie bezprzetargowym, za cenę nie niższą niż wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.
W przypadku wyrażenia woli nabycia nieruchomości lub jej części przez co najmniej dwóch właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, jej zbycie następuje na rzecz tego z zainteresowanych, który zaoferuje najwyższa cenę w ramach przeprowadzonych rokowań.

§9

1.W przypadku sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, cena
  sprzedaży może być zapłacona:
  a/ jednorazowo – płatna przed zawarciem umowy sprzedaży,
  b/ w ratach.
2.Przy zapłacie ceny sprzedaży w formie ratalnej ustala się następujące zasady:
  a/ dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne albo zabudowanych domami
      mieszkalnymi, cena sprzedaży może być rozłożona na raty roczne na okres nie
      dłuższy niż 5 lat, przy czym pierwsza rata płatna przed zawarciem umowy sprzedaży
      nie może być niższa niż 50% ceny sprzedaży,
  b/ dla pozostałych nieruchomości, cena sprzedaży może być rozłożona na raty
      roczne, na okres nie dłuższy niż 3 lata, przy czym pierwsza rata  płatna
      przed zawarciem umowy sprzedaży, nie może być niższa niż 50% ceny sprzedaży.
3.Rozłożona na raty, nie spłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu
   w wysokości równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez NBP, obowiązującej
   na dzień 1 stycznia każdego roku płatności raty.
4.W razie nieterminowej spłaty rat, pobierane będą odsetki w wysokości ustawowej.
5.Termin płatności rat ustala się do dnia 31 marca każdego roku począwszy od roku
   następnego po tym, w którym zawarto umowę sprzedaży.
6.Wierzytelność Gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przede wszystkim poprzez\
   ustanowienie na koszt nabywcy nieruchomości hipoteki zwykłej oraz hipoteki kaucyjnej
   w wysokości 50% wartości zbywanej nieruchomości.
7.Powyższe zasady nie dotyczą sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej  
  użytkownika wieczystego oraz sprzedaży w trybie art.209 a ustawy

§10

Z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego pierwsza opłata wynosi:
a/ 15% ceny nieruchomości gruntowej – dla nieruchomości przeznaczonych na cele
    mieszkaniowe, charytatywne, opiekuńcze, kulturalne, lecznicze, oświatowe,  
    wychowawcze, sportowe, turystyczne oraz obiektów sakralnych,
b/ 25% ceny nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż wymienione pod lit.a

§11

Ustala się następujące terminy zabudowy nieruchomości gruntowych oddawanych w użytkowanie wieczyste:
a/ na cele mieszkaniowe:
- rozpoczęcie budowy 2 lata,
-zakończenie budowy 3 lata
w rozumieniu art.62 ust.3 ustawy,
b/ pod pozostałe inwestycje z wyjątkiem obiektów wymienionych w pkt.2
- rozpoczęcie budowy 1 rok
- zakończenie budowy 3 lata
w rozumieniu art.62.ust.3 ustawy.
2.W przypadku budowy obiektów przemysłowych i innych większych obiektów, których  
   cykl inwestycyjny przekracza 3 lata, termin zabudowy będzie przedmiotem oferty
   przetargowej i zostanie indywidualnie ustalony w umowie.

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

§12

1.Oddanie przez Burmistrza nieruchomości w trwały zarząd na rzecz komunalnych
   jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej następuje  na czas
   oznaczony lub nieoznaczony.
2.Warunki korzystania z nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz wysokość
   udzielonej bonifikaty od opłat, określa Burmistrz w decyzji o ustanowieniu trwałego
   zarządu.
3.Burnmistrz może udzielić bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
   ustalonych w sposób określony w art.83 i 84 ustawy, w wysokości do 80% o ile
   nieruchomość oddawana jest w trwały zarząd na cele charytatywne, opiekuńcze
   kulturalne, lecznicze, oświatowe, naukowe, sportowe, turystyczne, nie związane z
   działalnością zarobkową.
4.Jednostka organizacyjna może nieruchomość przekazaną w trwały zarząd oddać w
   najem, dzierżawę lub użyczenie w drodze umowy zawartej na okres nie dłuższy, niż
   czas na który ustanowiono trwały zarząd, przy czym:
- jeżeli umowa jest zawierana na okres do 1 roku – z równoczesnym powiadomieniem
   Burmistrza,
   - jeżeli umowa jest zawierana na okres powyżej 1 roku – za zgodą Burmistrza


Pozostałe formy gospodarowania nieruchomościami

§13

1.Oddanie przez Burmistrza nieruchomości gruntowych w użytkowanie może nastąpić
   w trybie bezprzetargowym, w drodze umowy na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat.
2.Z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie pobiera się:
  a/ przed zawarciem aktu notarialnego – pierwszą opłatę w wysokości 25% wartości
      gruntu oraz opłatę w wysokości 5 % wartości budynków, budowli i innych urządzeń
      posadowionych na tym gruncie, na podstawie wartości określonych przez
      rzeczoznawcę majątkowego,
  b/ w terminie do 31 marca każdego roku opłaty roczne nie niższej niż:
      3% aktualnej wartości gruntu oraz 5% aktualnej wartości budynków, budowli
      i innych urządzeń posadowionych na tym gruncie; na podstawie wartości
      określonych przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym, nie pobiera się opłat
      rocznych od budynków, budowli i innych urządzeń, których nakłady stanowią 
      własność użytkownika.
3.Aktualizacji opłat o których mowa w ust.2 dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników
   zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
   w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski” za  
   rok poprzedni.
4.Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy użytkowania, nakłady poczynione przez
   użytkownika przechodzą na własność Gminy bez prawa do odszkodowania.
5.Szczegółowe uprawnienia i obowiązki użytkownika Burmistrz określa w umowie.

 


§14

1.Oddanie przez Burmistrza niezabudowanych nieruchomości gruntowych w dzierżawę      
   może nastąpić w drodze umowy na czas określony, nie dłuższy niż 30lat.
2.Grunty zabudowane mogą być przedmiotem dzierżawy zawartej na czas nieokreślony
   w drodze bezprzetargowej wyłącznie w przypadku gdy są zabudowane obiektami
   wybudowanymi na podstawie  pozwolenia na budowę przez ich użytkowników lub
   następców prawnych.

3.Grunty nie stanowiące samodzielnych działek budowlanych, a niezbędne do
   poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej jak i grunty
   z przeznaczeniem na cele związane z gospodarka rolną, mogą być przedmiotem
   dzierżawy zawartej na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej.
4.Oddanie gruntu w dzierżawę na czas określony powyżej 5 lat następuje w drodze
   przetargu.
5.Umowa zawarta na czas określony nie może ulec przedłużeniu a grunt musi zostać
   uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego na koszt dotychczasowego
   dzierżawcy lub za zgoda Gminy nakłady poniesione na gruncie przechodzą na
   własność Gminy bez prawa do odszkodowania.
6.W przypadkach uzasadnionych interesem gospodarczym Gminy lub wprowadzeniem
   ładu przestrzennego, umożliwia się oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
   gruntu zamiennego w zamian za grunt dotychczas dzierżawiony.

§15

1.Burmistrz może oddawać nieruchomość lub jej część w użyczenie osobom fizycznym,
   komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej lub
   osobom prawnym, w celu prowadzenia działalności charytatywnej, opiekuńczej,   
   kulturalnej, leczniczej, oświatowej, wychowawczej, sportowej, turystycznej, nie
   związanej z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel
   prowadzenia działalności pożytku publicznego, na okres nie przekraczający 3 lat.
2.Okres ten w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony, jednak nie dłużej niz
   do 5 lat, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej.
3.Użyczenie nieruchomości lub jej części na inne cele niż określone w ust.1 nie może
   przekroczyć 1 roku.
 
§16

1.Nieruchomośc gruntowa może być obciążona służebnością drogową /droga konieczna/,
   o ile nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej.
2.Z tytułu ustanowienia służebności drogowej pobiera się jednorazowa opłatę
  w wysokości 300,00 zł. Wysokość jednorazowej opłaty podlega corocznej waloryzacji
  począwszy od 2005 roku w oparciu o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszany
  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku
  Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski” za rok poprzedni.
3.Ustanowienie służebności drogowej jest nieodpłatne w przypadku gdy nieruchomość
   została zbyta przez Gminę bez dostępu do drogi publicznej.

§17

W celu realizacji podziemnej infrastruktury technicznej może być wydana zgoda na czasowe zajęcie terenu. Wydanie tej zgody następuje nieodpłatnie.

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

§18

1.Sprzedaz lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców następuje
  w trybie bezprzetargowym.
2.Sprzedaż lokali mieszkalnych z czynszem wolnym może nastąpić po upływie 2 lat
  od daty zawarcia umowy najmu.
3.Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych następuje w trybie przetargowym.
4.Sprzedaż lokali odbywa się z jednoczesna sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie
   wieczyste ułamkowych części gruntu wydzielonego geodezyjnie w granicach
   spełniających wymogi działki budowlanej.
5.Cenę sprzedaży ustala Burmistrz na podstawie wartości nieruchomości określonej
   przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami.
6.Cena lokalu obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu
   ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.

§19

1.Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym
   może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty płatne przez okres 10 lat w ratach
   rocznych wraz z odsetkami od pozostałych do spłaty należności w stosunku rocznym.
2.W przypadku rozłożenia zapłaty za lokal mieszkalny na raty, stosuje się
   oprocentowanie niespłaconej części należności w wysokości 50% stopy redyskonta
   stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
3.W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty wysokość pierwszej wpłaty nie może
   być niższa niż 10% ceny lokalu mieszkalnego ustalonej w umowie sprzedaży.
4.Raty roczne wraz z odsetkami płatne są do 31 marca każdego roku.
5.Za zwłokę w terminowej zapłacie rat wraz z oprocentowaniem będą pobierane odsetki
   ustawowe.
6.Spłata rat może nastąpić w terminach wcześniejszych. W przypadku dokonania przez
   nabywcę przedterminowej jednorazowej wpłaty pozostałych rat z tytułu kupna lokalu
   mieszkalnego odsetki od niespłaconych rat podlegają umorzeniu.
7.Jezeli najemca nabył lokal w systemie ratalnym i chce go zbyć przed spłaceniem
   zadłużenia zobowiązany jest przed transakcja uiścić pełna kwotę zadłużenia.

§20

1.Przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej na rzecz
  ich najemców, stosuje się bonifikaty:
  1/ w wysokości 70% jeżeli 30% ceny lokalu mieszkalnego, nabywca uiści przed
      zawarciem umowy przenoszącej własność,
  2/ w wysokości 40% w przypadku, gdy zapłata następuje w ratach.
2.Bonifikata określona w ust.1 nie dotyczy najemców:
  1/ jeśli najemca lub współmałżonek posiada tytuł prawny do innego lokalu
      mieszkalnego, nawet w sytuacji spełnienia rozdzielności majątkowej,
  2/ jeśli najemca w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
      nie zamieszkuje w sposób stały w lokalu mieszkalnym.
3.Kupujacy jest zobowiązany zwrócić sprzedającemu kwotę równa całości
   udzielonych zniżek po ich waloryzacji, jeżeli przed upływem 5 lat, licząc od dnia
   nabycia, zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na inne cele niż określone
   w umowie sprzedaży. Obowiązek zwrotu nie dotyczy zbycia lokalu na rzecz
   osoby bliskiej, jednakże na osoby te przechodzą zobowiązania określone w umowie  
   sprzedaży.

§ 21

1.Sprzedaz lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców następuje
   w trybie bezprzetargowym.
2.Sprzedaz wolnych lokali użytkowych następuje w trybie przetargowym.
3.Sprzedaż lokali użytkowych odbywa się z jednoczesną sprzedażą lub oddaniem
   w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu wydzielonego geodezyjnie
   w granicach spełniających wymogi działki budowlanej.
4.Cene sprzedaży ustala Burmistrz na podstawie wartości nieruchomości określonej
   przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami.
5.Cena lokalu obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu
   ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.
6.Cena lokalu sprzedawanego w drodze bezprzetargowej podlega zapłacie nie
   później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
7.Cena lokalu sprzedawanego w trybie bezprzetargowym może być rozłożona na
   wniosek nabywcy rozłożona na raty, płatne przez okres nie dłuższy niż 3 lata wraz
   z odsetkami od pozostałych do spłaty należności.
8.W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty wysokość pierwszej wpłaty wynosi
   25 % ceny lokalu ustalonej w umowie sprzedaży i podlega zapłacie nie później niż do
   dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
9.Rozłożóna na raty niespłacona część należności za lokal użytkowy sprzedawany
   w drodze bezprzetargowej podlega oprocentowaniu w wysokości 10% w stosunku
   rocznym, od pozostałych do spłaty należności.
10.Raty roczne wraz z odsetkami płatne do 31 marca każdego roku poczynając
    od roku następującego po zawarciu umowy przenoszącej własność.
11.Za zwlokę w terminowej spłacie rat wraz z oprocentowaniem będą pobierane
    odsetki ustawowe.
12.Jezeli osoba nabyła lokal w systemie ratalnym i chce go zbyć przed terminem
    spłacenia zadłużenia zobowiązana jest przed transakcja uiścić pełną kwotę
    zadłużenia.

Postanowienia końcowe

§22

1.Nabywcy nieruchomości, według zasad określonych niniejsza uchwała, oprócz opłaty
   za nieruchomość ponoszą również koszty:
  1/ związane z opracowaniem dokumentacji wymaganej przy zbywaniu nieruchomości,
  2/ podziału geodezyjnego,
  3/ wyceny budynku lub lokalu,
  4/ wyceny działki gruntowej,
  5/ opłaty notarialnej,
  6/ opłat sądowych.

§23.

Przy wszelkiego rodzaju wpłatach za nieruchomości nabywane  za dzień wpłaty
 należności przez kupującego, uznaje się dzień, w którym kwota wpłynęła na konto
sprzedającego.

§24

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr V/27/2003 z dnia 19.03.2003 w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

§25

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§26

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
oraz w  BIP.

§27.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech