14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXIII/214/2005
ustalenia regulaminy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

UCHWAŁA Nr XXIII/214/ 2005

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala

§ 1

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin, o którym mowa w § 1, określa:

 1. rodzaje pomocy materialnej,
 2. uprawnionych do uzyskania pomocy materialnej,
 3. warunki otrzymania świadczenia,
 4. formy pomocy materialnej,
 5. tryb i sposób przyznawania świadczeń,
 6. tryb i sposób wstrzymywania i cofania świadczeń,
 7. przepisy przejściowe.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.
 2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, w placówkach oświatowych Gminy i opublikowaniu w prasie lokalnej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Zawadzki

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/214/2005r.

z dnia 22 marca 2005r.

REGULAMIN

UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

I. postanowienia wstępne

§ 1

1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje Burmistrz w formie decyzji administracyjnej.

2. Obsługę administracyjno – finansową w zakresie określonym niniejszym Regulaminem wykonywać będzie Zespół Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury w Sośnicowicach zwanym w dalszej treści Regulaminu ZEOZiK.

3. Osoby uprawnione do uzyskania pomocy, warunki otrzymania świadczeń, rodzaje form pomocy materialnej oraz tryb i sposób przyznawania świadczeń, ich wstrzymywania i cofania określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), zwanej w dalszej części Regulaminu ustawą o systemie oświaty.

§ 2

Niniejszy Regulamin określa:

1.Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2.Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów.

3.Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

4.Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 3

1.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703). 
 2. kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, ze zm.).
 3. szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,
 4. kolegium – należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,
 5. ośrodku – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży, realizację obowiązku szkolnego,
 6. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, dyrektora kolegium, o którym mowa w pkt. 4 oraz dyrektora ośrodka, o którym mowa w pkt. 5.

2. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest ustalane na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej niniejszym Regulaminem.

II. SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 4

1. Wysokość stypendium szkolnego w każdym przypadku będzie ustalana indywidualnie i uzależniona będzie od sytuacji dochodowej ucznia oraz od warunków mających wpływ na trudną sytuację materialną rodziny, a w szczególności gdy w rodzinie występują okoliczności określone w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego wprowadza się trzy grupy dochodowe:

 1. I grupa – miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 30 % kryterium dochodowego,
 2. II grupa - miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie wynosi nie mniej niż 30 % i nie więcej niż 60% kryterium dochodowego,
 3. III grupa - miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie przekracza 60 % kryterium dochodowego,

3.Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty.

4.W zależności od dochodu na osobę w rodzinie, określonego w ust. 2 oraz z uwzględnieniem okoliczności mających wpływ na ten dochód określonych w ust. 1 wysokość miesięczna stypendium szkolnego może wynosić:

  1. dla I grupy – powyżej 180% do 200% zasiłku rodzinnego,
  2. dla II grupy – powyżej 150% do 180% zasiłku rodzinnego,
  3. dla III grupy – od 80% do 150% zasiłku rodzinnego.

5. W zależności od przyznanej uczniowi formy pomocy, stypendium szkolne będzie realizowane miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo zgodnie z decyzją Burmistrza.

III. FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 5

1. Uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz wychowankom ośrodków a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami może być udzielone stypendium szkolne w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także realizowanych poza szkołą, takich jak np.:
  1. dodatkowe lekcje nauki języka obcego
  2. zajęcia wyrównawcze,
  3. zajęcia dyslektyków czy dysgrafików,
  4. zajęcia sportowe,
  5. zajęcia plastyczne,
  6. zajęcia muzyczne,
  7. zajęcia z kultury regionalnej,
  8. zajęcia edukacyjne w ramach wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych, tzw.: „zielonych szkół”’
  9. wyjazdy edukacyjne,
  10. i inne poszerzające wiedzę i zdolności uczniów.

 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, t,j. na zakup:
  1. podręczników szkolnych,
  2. słowników,
  3. podstawowych przyborów szkolnych,
  4. komputerowych programów edukacyjnych,
  5. stroju gimnastycznego,
  6. innych pomocy naukowych.

2. Uczniom szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów może być udzielone stypendium szkolne w formie:

 1. określonej w ust. 1,
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, t.j. na:
  1. zakup biletów miesięcznych,
  2. zakup obiadów,
  3. opłacenie internatu,
  4. opłacenie czesnego,
  5. inne związane z pobieraniem nauki.

3. W przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie uczniom szkół i wychowankom ośrodków pomocy w formie określonej w ust. 1 i ust. 2 pomoc ta może być udzielona w formie świadczenia pieniężnego.

4. W przypadku, gdy nie jest celowe udzielenie słuchaczom kolegium pomocy w formie określonej w ust. 1 i ust. 2 pomoc ta może być udzielona w formie świadczenia pieniężnego.

5. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego, o której mowa w ust. 3 i 4 będzie przyznawana w sytuacjach wyjątkowych i mocno uzasadnionych.

IV.TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 6

1. Podstawą ubiegania się o stypendium szkolne jest wniosek skierowany do Burmistrza przez wnioskodawcę.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 dotyczący:

 1. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów składa się w sekretariatach tych szkół
 2. pozostałych osób uprawnionych składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach z siedzibą w Sośnicowicach, ul. Rynek 19 w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

3. W uzasadnionych przypadkach, takich jak np.: pobyt w szpitalu, nagła utrata źródła dochodu itp. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Wnioski złożone w sekretariatach szkół podstawowych i gimnazjów niezwłocznie przekazuje się do sekretariatu Urzędu Miejskiego.

§ 7

1. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

2. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 realizowane jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek, przyborów szkolnych i innych pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły.

3. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 pkt 2 może być realizowane także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach lub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

4. Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłacane są w kasie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

 

V.TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

§ 8

1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa wnioskodawca w sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

2. Wniosek rozpatrzony będzie do 7 dni od daty złożenia go w Urzędzie Miejskim.

3. W zależności od udokumentowania zaistniałego zdarzenia losowego, będącego podstawą do złożenia wniosku zasiłek szkolny będzie udzielony w formie:

 1. świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków edukacyjnych wskazanych przez pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia.
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, t.j. na zakup: książek, słowników i innych pomocy naukowych nie będących w tym czasie dla ucznia.

4. Zasiłek szkolny udzielony w formie świadczenia pieniężnego wypłacany jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

5. Zasiłek szkolny udzielony w formie pomocy rzeczowej realizowany jest poprzez dostarczenie uczniowi książek, przyborów szkolnych lub innych pomocy naukowych, zakup których został wcześniej uzgodniony z wnioskodawcą.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9

1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz powołuje Gminną Komisję Stypendialną, która będzie pracowała w oparciu o niniejszy Regulamin.

2. Skład Gminnej Komisji Stypendialnej oraz tryb jej pracy ustala Burmistrz w odrębnym Zarządzeniu.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech