14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXII/206/2005
ustalenia regulaminów wynagradzania, nagród i przyznawania dodatków dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i świetlicach szkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice

Uchwała Nr XXII/206/05

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 7 lutego 2005 r.

 

w sprawie: ustalenia regulaminów wynagradzania, nagród i przyznawania dodatków

dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych

w szkołach, przedszkolach i świetlicach szkolnych prowadzonych

przez Gminę Sośnicowice.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 30 ust. 6 i ust. 6 a, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 118 z 2003 r. poz. 1112 z późn. zm. ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późn. zm. )

Rada Miejska w Sośnicowicach

po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi

uchwala:

§ 1

1. Regulaminy:

 • przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • określający stawki oraz warunki przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
 • przyznawania dodatku za warunki pracy nauczycieli, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
 • szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
 • kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
 • przyznawania dodatku za wysługę lat, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Regulaminy, o których mowa w ust. 1 obowiązują od dnia 1 stycznia 2005 r. do

31 grudnia 2005 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi oraz Dyrektorom placówek zatrudniających nauczycieli.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XX/155/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. z późn. zm.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w BIP.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Ewald Przybyła

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXII/206/05

Rady Miejskiej Sośnicowic

z dnia 7 lutego 2005 r.

 

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO

DLA NAUCZYCIELI

 

 

 1. Fundusz na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli wynosi od 0,5% do 3% środków finansowych przeznaczanych corocznie na wynagrodzenia zasadnicze, natomiast dla dyrektorów do 10% ich wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres 6 miesięcy w wysokości uznaniowej w ramach posiadanego funduszu na ten cel.
 3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli określa – dyrektor placówki oświatowej, a dla dyrektora – Burmistrz.
 4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor, a dla dyrektora – Burmistrz.
 5. Dodatek motywacyjny przyznaje się biorąc pod uwagę następujące warunki:

 1. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
 2. osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z potrzeb
  i zainteresowań uczniów
 3. realizacja planu rozwoju zawodowego nauczyciela w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 4. pozytywna ocena pracy nauczyciela,
 5. wykonywanie z własnej inicjatywy zadań wykraczających poza zakres obowiązków nauczycielskich,
 6. organizację imprez integrujących środowisko szkoły i Gminy,
 7. respektowanie wymagań dotyczących dyscypliny pracy, terminowości wykonywania zadań,
 8. prawidłowość realizowania budżetu placówki przez dyrektora,
 9. poprawne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
 10. stosowanie aktywnych metod nauczania i wychowania,
 11. osiąganie przez uczniów wysokich lokat w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.
 1. Przyznany dodatek motywacyjny może zostać zmniejszony lub cofnięty w każdym czasie w przypadku:
  - naruszenia dyscypliny budżetowej,
  - naruszenia innych podstawowych obowiązków pracowniczych,
  - braku realizacji zadań, o których mowa w pkt 5.
 2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:
  • którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela – przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary,
  • za okres urlopu dla poratowania zdrowia,
  • w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

   Załącznik nr 2

   do Uchwały Nr XXII/206/05

   Rady Miejskiej w Sośnicowicach

   z dnia 7 lutego 2005 r.

    

   REGULAMIN OKREŚLAJĄCY STAWKI ORAZ WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI

    

    

    

   1. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele wszystkich stopni awansu zawodowego, zatrudnieni w prowadzonych przez Gminę Sośnicowice: gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach i świetlicach szkolnych, którym powierzono:
    a ) stanowisko dyrektora,
    b ) stanowisko kierownika świetlicy,
   2. c ) sprawowanie funkcji opiekuna stażu,
    d ) sprawowanie funkcji wychowawcy klasy,

   3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora ustala Burmistrz uwzględniając:
    a ) liczbę oddziałów w szkole,
    b ) warunki organizacyjne pracy szkoły.
   4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w pkt 1 lit. b – d ustalają dyrektorzy, biorąc pod uwagę złożoność powierzonych zakresami czynności obowiązków.
   5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:
    a ) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
    b ) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
    c ) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
   6. Wysokość stawek dodatków funkcyjnych wynosi:
    a ) dla dyrektora szkoły od 400,- zł - do 700,- zł

   b ) dla dyrektora przedszkola od 250,- zł – do 350,- zł

   c ) dla kierownika świetlicy od 140,- zł – do 220,- zł

   e ) dla opiekuna stażu od 26,- zł – do 34,- zł

   f ) dla wychowawcy klasy od 34,- zł - do 50,- zł

   g ) dla opiekuna grupy od 35,- zł – do 42,- zł

   Załącznik nr 3

   do Uchwały Nr XXII/206/05

   Rady Miejskiej w Sośnicowicach

   z dnia 7 lutego 2005 r.

    

    

    

    

   REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU

   ZA WARUNKI PRACY NAUCZYCIELI

    

    

    

   1. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach pracy przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 10 % stawki osobistego zaszeregowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455 z późn. zm.).
   2. Dodatek, o którym mowa w pkt 1 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania prac stanowiących podstawę do przyznania dodatku.
   3. W przypadku zbiegu tytułów do dodatków za pracę w trudnych trudnych, uciążliwych lub szkodliwych przysługuje tylko jeden dodatek.

   Załącznik nr 4
   do Uchwały Nr XXII/206/05

   Rady Miejskiej w Sośnicowicach

   z dnia 7 lutego 2005r.

   REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW OBLICZANIA

   I WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE

   ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

   1. Nauczycielowi mogą być przydzielone godziny pracy ponadwymiarowej tylko na zasadach określonych w przepisach Karty Nauczyciela.
   2. Wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego zgodnego z osobistym zaszeregowaniem z uwzględnieniem dodatku za trudne warunki pracy, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć obliczonego wg pkt 3 niniejszego Regulaminu.
   3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w pkt 2 oblicza się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w Karcie Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
   4. Wysokość stawki za 1 godzinę ponadwymiarowo i doraźnych zastępstw podaje się
    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności
    w pracy.
   6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
    1. zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
    2. wyjazdem dzieci na wycieczkę, zieloną szkołę lub inną imprezę organizowaną
    3. przez szkołę,

    4. chorobą dziecka nauczania indywidualnego trwającą dłużej niż jeden tydzień
    5. traktuje się jak godziny faktycznie odbyte,

    6. konferencjami metodycznymi i rekolekcjami.

   - traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

   1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą
    w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar określony w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
   2. Za zajęcia dydaktyczno – wychowawcze lub opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie stanowiące równowartość 4 godzin ponadwymiarowych za każdy dzień.

    

   Załącznik nr 5

   do Uchwały Nr XXII/206/05

   Rady Miejskiej w Sośnicowicach

   z dnia 7 lutego 2005 r.

    

    

   KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI

   ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

   ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

    

   1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustala się w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
   2. Z kwoty określonej w pkt 1:
     • W Szkołach -0,8 % przeznacza się na nagrody dyrektorów a 0,2 % na nagrody organu prowadzącego.
     • W przedszkolach-0,25 % przeznacza się na nagrody dyrektorów a 0,75 % na nagrody organu prowadzącego.

   1. Nagrody przyznawane są raz w roku w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
   2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnia jeden z następujących kryteriów:
   1. w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
   1. osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
   2. podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
   3. osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia ( okręgowych ) lub III stopnia ( centralnych ) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów ( zespół uczniów ) I – III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
   4. posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub
    z uczniami mającymi trudności w nauce,
   5. przygotowuje i organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,
   6. prowadzi działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach – osiągając wysokie efekty,
   7. organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
   8. prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci
    i młodzieży,
   9. osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.
   1. W zakresie pracy opiekuńczej:
   1. zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
   2. prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii
    i alkoholizmu,
   3. organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia. Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
   4. organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.
   1. W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
   1. udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
   2. udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
   1. Dyrektorzy szkół i placówek powinni również poza wymaganiami określonymi
    w pkt 4 wykazywać się uzyskiwaniem znaczących efektów pracy w zakresie:
   1. dbałości o bazę szkolną,
   2. dobrej organizację pracy szkoły,
   3. współpracy ze środowiskiem placówki,
   4. prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi,
   5. osiągania przez placówkę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania,
   6. angażowania się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
   7. zdobywania dodatkowych środków finansowych dla szkoły,
   8. pozyskiwania sponsorów i sojuszników dla szkoły,
   9. prowadzenia lekcji lub zajęć otwartych dla innych nauczycieli,
   10. prawidłowego prowadzenia nadzoru pedagogicznego,
   11. prawidłowego kierowania szkołą,
   12. prawidłowego organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

   1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi po przepracowaniu
    w placówce co najmniej 1 roku.
   2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę dla nauczyciela występuje dyrektor placówki, związki zawodowe, wizytator szkoły, rada pedagogiczna oraz rada rodziców. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może również wystąpić rada pedagogiczna, rada rodziców oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.
   3. Wnioski należy składać w terminie do 1 października każdego roku.
   4. Wniosek, o którym mowa w pkt 7 powinien zawierać dane osobowe kandydata ( imię
    i nazwisko, datę i miejsce urodzenia nazwę placówki, stanowisko, wykształcenie oraz stopień awansu zawodowego ) oraz uzasadnienie.
   5. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo stwierdzające przyznanie nagrody, którego kopię składa się do jego akt osobowych.
   6. Decyzje o przyznaniu nagrody nauczycielom podaje się do wiadomości rady pedagogicznej.
   7. Dyrektorzy placówek są zobowiązani do zapoznania nauczycieli z tekstem niniejszego regulaminu.

    

   Załącznik Nr 6

   do Uchwały Nr XXII/206/05

   Rady Miejskiej w Sosnicowicach

   z dnia 7 lutego 2005 r.

    

    

    

   REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT

    

    

    

    

   1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 33 ustawy – Karta Nauczyciela,

   1. Zasady zaliczania okresów zatrudnienia oraz okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wynikają z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455 z późn. zm.).
   1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
   1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
   2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
   1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za:
   1. dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,
   2. dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego,
   3. okres urlopu dla poratowania zdrowia,
   4. okres stanu nieczynnego.


  Informację wytworzył(a): rada
  Informację dodał(a): Hippe
  Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


  drukuj wersja do druku  System wykonany przez firmę Javatech