14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXII/205/2005
ustalenia regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice

Uchwała Nr XXII/205/05

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 7 lutego 2005 r.

 

 

w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę

Sośnicowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

w związku z art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. )

Rada Miejska w Sośnicowicach

po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi

uchwala:

§ 1

1. Regulamin szczegółowych warunków przyznawania , wypłacania i wysokości stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi oraz Dyrektorom placówek zatrudniających nauczycieli.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XX/155/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. z późn. zm.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w BIP.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Ewald Przybyła

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXII/205/05

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 7 lutego 2005 r.

 

 

 

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW

PRZYZNAWANIA, WYPŁACANIA I WYSOKOŚCI STAWEK NAUCZYCIELSKIEGO DODATKU MIESZKANIOWEGO

 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć
  w szkole.
 2. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby członków rodziny.
 3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest, co miesiąc z dołu w wysokości:
 1. dla 1 osoby – 45,00 zł.,
 2. dla 2 osób – 60,00 zł.,
 3. dla 3 osób – 75,00 zł.,
 4. dla 4 i więcej osób – 90,00 zł.
 1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie
  z nim zamieszkujących:
 1. małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
 2. pozostających rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
 3. pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
  18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
 4. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
 5. dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

W przypadku zmiany stanu rodzinnego nauczyciel zobowiązany jest zgłosić taki fakt dyrektorowi szkoły w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany.
Dyrektor przekazuje tę informację niezwłocznie, pisemnie do ZEOZiK.

 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości ustalonej zgodnie
  z pkt 3 Regulaminu. Małżonkowie we wspólnym wniosku określają, który z nich będzie pobierał dodatek mieszkaniowy.
 2. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego po miesiącu,
  w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
 3. Dodatek przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia za pracę, a także
  w okresach:
 1. niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
 2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
 3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
 4. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, wicedyrektora, dyrektora szkoły lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
  Dodatek przysługuje od następnego miesiąca po miesiącu, którym złożony został wniosek.
 2. Nauczycielowi i wicedyrektorowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Burmistrz.
 3. Nauczyciele, którzy otrzymują dodatki w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały
  są zobowiązani do złożenia ponownego wniosku.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech