14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXI /202/ 2004
uchwalenia statutów jednostek pomocniczych

UCHWAŁA Nr XXI/202/2004

RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 29.12.2004 r.

 

w sprawie: uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.

Działając na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt.7, art. 35 ust. 1, art.40 ust. 2 pkt.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.).

Rada Miejska w SOŚNICOWICACH

uchwala:

§ 1.

Statut Miasta Sośnicowice

Statut Sołectwa Bargłówka

Statut Sołectwa Kozłów

Statut Sołectwa Łany Wielkie

Statut Sołectwa Rachowice

Statut Sołectwa Sierakowice

Statut Sołectwa Smolnica

Statut Sołectwa Trachy

Statut Sołectwa Tworóg Mały

Statuty powyższe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

 Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XIII/112/2004 z dnia 26.01.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych .

§ 3.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK

do Uchwały Nr XXI/202/2004

Rady Miejskie w Sośnicowicach

z dnia 29.12.2004 r

 

STATUT SOŁECTWA BARGŁÓWKA

Rozdział I

Nazwa i teren działania

§ 1.

Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

§ 2.

1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE.

2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

- Statutu Gminy Sośnicowice

- niniejszego Statutu

§ 3.

Teren działania Sołectwa obejmuje wieś BARGŁÓWKA

 

Rozdział II

Organizacja i zakres działania

§ 4.

1. Organami Sołectwa są:

a) Zebranie Wiejskie

b) Sołtys

2. Kompetencje organów Sołectwa:

a) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie

b) Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie

3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa,

zobowiązany jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie.

4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych.

§ 5.

1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

 

 

§ 6.

1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy:

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu,

wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania

2) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania

3) tworzenie pomocy sąsiedzkiej

4) utrzymywanie porządku

5) utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i

infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp.

6) inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg ,

placów i mostów

7) decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z

tego mienia w zakresie zwykłego zarządu

8) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy

9) wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców

wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu

10)Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w

szczególności:

- projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów

zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji

- przepisów gminnych

- dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki

zdrowotnej, kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi

11) Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

12) Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa.

§ 7.

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III

Sołtys i Rada Sołecka

§ 8.

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej

łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze

swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza.

2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach

samorządowych.

3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

- uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej

- zwoływanie Zebrań Wiejskich

- działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza

- wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i

warunków życia w Sołectwie

- reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza

- uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w

pracach Komisji Rady dot. Sołectwa

- pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku

- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej

- prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie

gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych

- używa pieczęci o następującej treści:

"Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko"

4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz sprawozdanie

z działalności finansowej

§ 9.

1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.

2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub

Radę Sołecką.

3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i

wniosków.

§ 10.

1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką składającą się z 4-6 członków.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom.

4. Rada Sołecka w szczególności:

- współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa

- podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju

gospodarczego Sołectwa

- inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców

- wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji

przedłożonych przez Sołtysa rachunków dokumentujących poniesione wydatki związane

ze statutową działalnością sołectwa

.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania

Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał

§ 11.

1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe

zamieszkanie na tym terenie.

§ 12.

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

- z własnej inicjatywy

- na pisemny wniosek Rady Sołeckiej

- na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu

- na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz.

3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin obrad zebrania wyznaczany

jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku

§ 13.

Do zadań zebrania wiejskiego należy :

- uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa,

- rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków,

§ 14.

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w

roku.

2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez

rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem.

§ 15.

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni,

zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie

Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej

przerwie.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady

Sołeckiej.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do

rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W

przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym

celu odpowiednie osoby.

 

§ 16.

W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem.

§ 17.

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn.

liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i

"przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku.

2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego.

 

Rozdział V

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań

§ 18.

1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w

porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa

podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą

zebrania.

§ 19.

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest

osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory

mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie.

3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy

obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 20.

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników

Zebrania Wiejskiego w liczbie 3.

2. Do zadań Komisji należy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów

- przeprowadzenie głosowania tajnego

- w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady

sołeckiej

- ustalenie wyników głosowania

- za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów

- ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów

3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz.

4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów.

5. Wybór Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku

6. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej

liczby mandatów do obsadzenia

7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono

więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

§ 21.

1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli

nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu

dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21.

§ 22.

Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 23

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej

od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych danego sołectwa.

2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace

porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek

które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych

jednostek, partii towarzystw itp.

3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały.

 

4. Zmiany w planie wydatków w ciągu roku mogą być dokonane przez Sołtysa po uzyskaniu zgody pozostałych członków Rady Sołeckiej wyrażonej w formie uchwały podjętej zwykła większością głosów .

5. O dokonanych zmianach Sołtys informuje mieszkańców na najbliższym Zebraniu Wiejskim.

6. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do

akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek

przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy.

7. Po zakończeniu roku kalendarzowego Sołtys sporządza sprawozdanie z wydatkowania środków

pozostających do dyspozycji sołectwa i przedstawia mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim oraz

Komisji Rewizyjnej

8. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach

 

Rozdział VII

Kontrola i nadzór nad Sołectwem

§ 24.

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska .

2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:

- rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa

- zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa.

4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja

Rewizyjna Rady Miejskiej.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 25.

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 

 

ZAŁĄCZNIK

do Uchwały Nr XXI/202/2004

Rady Miejskie w Sośnicowicach

z dnia 29.12.2004 r

STATUT SOŁECTWA KOZŁÓW

Rozdział Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech