14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXI/198/2004
Zatwierdzenie działań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2005

UCHWAŁA Nr. XXI/198/2004

RADY MIEJSKIEJ w SOŚNICOWICACH

z dnia 29.12.2004r.

w sprawie: zatwierdzenia działań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2005.

Na podstawie:

- art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

(Dz.U. Nr. 142 z 2001r poz.1591 z póź. zmianami)

- art.4 (1) ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tj. Dz.U. z 2002 Nr.147

poz.1231 z póź. zmianami)

RADA MIEJSKA

u ch w a l a

§ 1

.”Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

na rok 2005” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą

od 01.01.2005r. i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w BIP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały nrXXI/ 198 /2004 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2004 r.

 

 

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005

 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz społeczności jest Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami.

W 2004 roku w gminie sprzedaż alkoholu prowadzono w 51 punktach sprzedaży na 8300 mieszkańców, z tego :

- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (oprócz piwa) - 35

- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) 16

Naruszanie prawa i porządku publicznego pod wpływem alkoholu obrazują dane z Policji .

Liczba interwencji Policji w awanturach wobec rodziny i dzieci stanowiła 67 osób we wszystkich interwencji w domach.

Policja skierowała 30 wniosków do Sądu za zakłócanie porządku publicznego, w tym 5 za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i 4 mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

Do izby wytrzeźwień z miejsca zamieszkania doprowadzono 8 osób. Policja wystąpiła do Komisji z 10 wnioskami o skierowanie na leczenie odwykowe.

Założono 6 “niebieskich kart” z powodu przemocy w rodzinie pod wpływem alkoholu.

W tych rodzinach z problemem alkoholowych żyje 50 osób kobiet i dzieci.

MAPA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Problemy wynikające z picia alkoholu obejmują swoim zasięgiem w zasadzie całą gminę , dlatego są podejmowane działania na rzecz zdrowia publicznego.Uwzględniając skalę problemów alkoholowych w gminie i skutki nadużywania alkoholu zarówno wśród dorosłych jak i dzieci konieczna jest realizacja zadań i założeń określonych w programie na rok 2005.

Realizowane zadania w tym zakresie w latach poprzednich skłaniają do kontynuacji prac w tym zakresie.

Rozdział I

Podstawowe strategie działania.

 1. Rozpoznawanie problemów alkoholowych na terenie gminy Sośnicowice oraz lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu.
 2. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych.
 3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
 4. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami.
 5. Kreowanie i propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia.

 

 

 

 

Warunki niezbędne do osiągania wyżej wymienionych celów :

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, informacyjnej i profilaktycznej i jej skuteczności dla osób uzależnionych i w współuzależnionych.
 2. Zapewnienie mieszkańcom gminy, a w szczególności dzieciom i młodzieży, dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych promujący zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu.
 3. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwym postępowaniem osób nadużywających alkoholu, a w szczególności przeciwdziałanie przemocy domowej.

Rozdział II

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, informacyjnej i profilaktycznej dla osób uzależnionych i nadużywających alkoholu.

 1. Kontynuacja działalności punktu informacyjno- konsultacyjnego
 2. Informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydanych ulotek, plakatów, broszur,biuletynów których publikowane są artykuły na temat choroby alkoholowej, przemocy, narkomanii oraz instytucji współpracujących z punktem, szkoła, kościół, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek zdrowia, gminny ośrodek kultury, biblioteki itp. Udostępnianie materiałów, książek, broszur. Zakup i ich upowszechnianie.
 3. Współdziałanie z istniejącymi poradniami odwykowymi w zakresie organizowania terapii indywidualnej i grupowej z zakresu uzależnień.

Rozdział III

Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej dla rodzin z problemami alkoholowymi, ochrona przed przemocą w rodzinie

 1. Pomoc psychoterapeutyczna i prawno – informacyjna indywidualna dla współ uzależnionych w punkcie konsultacyjnym, działania pobudzające i motywujące do zmiany stylu życia i zachowań w rodzinie przy współpracy z pedagogiem szkolnym, opiekunami świetlic środowiskowych, opieką społeczną.
 2. Kontynuacja i finansowanie działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych.
 3. ukierunkowanych na pomoc psychospołeczną i naprawczą oraz profilaktyczną.

 4. Organizacja wypoczynku letniego, zimowego (półkolonii) dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka.
 5. Wczesne wykrywanie zagrożeń alkoholowych przez instytucje mające zawodową styczność z w/w rodzinami oraz kierowanie stosownych wniosków do G.K. R.P.A. i punktu konsultacyjnego.
 6. Dofinansowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy domowej np.policji, pracowników socjalnych.
 7. Współorganizacja z innymi gminami i powiatem w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych mający charakter promocji trybu życia bez używek.
 8. Ścisła współpraca z OPS w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie i alkoholizmowi i pomoc finansową dla dzieci w formie rzeczowej.

Rozdział IV

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród lokalnej społeczności ze szczególnym ukierunkowaniem na młodzież.

 1. Organizowanie, dofinansowanie i wspieranie szkolnych programów profilaktycznych w szkołach dla młodzieży i rodziców a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. Koordynowanie i wspomaganie działań grup AA i świetlic środowiskowych w czasie zajęć i spotkań.
 2. Kontynuowanie, dofinansowanie programów profilaktycznych - edukacyjnych w formie występów teatralnych, muzycznych jako środków bezpośredniego przekazu zachowań niebezpieczeństw z zakresu nadużywania alkoholu.
 3. Dofinansowanie pobytu dzieci na “zielone szkoły” kl.III dla dzieci z rodzin wywodzących się z grupy ryzyka zagrożenia alkoholizmem i żyjących w ubóstwie.
 4. Wspieranie, dofinansowanie organizowanych przez młodzież i dorosłych akcji typu : festyny, imprezy, konkursy z promowaniem zdrowego stylu życia, bez alkoholu, narkotyków, przemocy i profilaktyczno- informacyjnych np. organizowanie koncertów, dyskotek w lokalach bez alkoholu oraz świetlic wiejskich mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów.
 5. Dofinansowanie pracy prelegentów programów edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych.
 6. Współpraca z organizacjami kościelnymi i instytucjami i jednostką OPS w zakresie działań mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzację trzeźwości.
 7. Zorganizowanie i finansowanie szkoleń skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
 8. Udział członków komisji w organizowanych imprezach j/w promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
 9. Współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami w ramach programu poprzez:

współfinansowanie kosztów niezbędnych do utrzymania bazy lokalowej oraz w uzasadnionych wypadkach na personalnym zabezpieczeniem tej bazy,

Rozdział V

Działania mające na celu ograniczenie dostępności do alkoholu oraz zmiany

struktury jego spożycia.

 1. Publikacje, informacje, apele w lokalnym biuletynie o konsekwencjach nadużywania alkoholu
 2. Upowszechnianie informacji np. uzależnień od alkoholu, oraz zakazie sprzedaży
 3. napojów alkoholowych młodzieży i dzieciom, zakup ulotek.

 4. Przeprowadzanie kontroli placówek handlowych i zakładów gastronomicznych dot. przestrzegania zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dzieciom i młodzieży do lat 18 oraz picia alkoholu w miejscach publicznych.

Rozdział VI

Wspomaganie finansowe ze środków pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1.Wspieranie merytoryczne i finansowe działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się profilaktykąv uzależnień i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w tym zapobieganiem przemocy domowej poprzez:

a)dofinansowanie środków umożliwiających realizację zadań wynikających z Gminnego Programu np. materiały piśmienne, transport, podróże służbowe, ulotki, broszury, energia elektryczna, telefony itp.

b)wynagrodzenie realizatorów i biegłych-zajmujących się ustaleniem stopnia uzależnienia od alkoholu, za wywiady środowiskowe, inni.

 

Rozdział VII

Sposoby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Realizacja przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnego Programu nastąpi poprzez:

a) tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji Gminnego Programu.

b) zlecenie realizacji zadań wybranym podmiotom w oparciu o cywilno-prawne umowy,

c) nadzór, kontrola nad realizacją zleconych zadań.

1. Wspieranie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujący sposób :

a) członek Komisji otrzyma wynagrodzenie za prace wykonywane na posiedzeniach komisji zgodnie z obowiązkami wynikającymi z zadań przedmiotowej Komisji w wysokości.180,- zł /brutto/ płatne na podstawie potwierdzonej listy obecności przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę.

b) członkowie Komisji mogą wykonywać odpłatnie niektóre czynności związane z zadaniami Komisji w oparciu o cywilnoprawne umowy zawierane przez Burmistrza.

3. Realizatorzy współpracują w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z pracownikiem odpowiedzialnym za profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Rozdział VIII

Kreowanie zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) i w miejscu sprzedaży (gastronomia)

Uchwałą Rady Miejskiej XXIX/235/2001 z dnia 20.12.2001 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Sośnicowice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) dokonano ograniczenia i wyznaczono limit wydawania zezwoleń w tym zakresie.

1. Spożywanie napojów alkoholowych w tym piwa może odbywać się tylko w miejscach publicznych do tego przeznaczonych tj .zakładach gastronomicznych, restauracjach, kawiarniach, barach, piwiarniach sezonowych ogródkach gastronomicznych oraz podczas organizowanych imprez masowych na wolnym powietrzu.

2.Wprowadza się całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych w obrębie placówki handlowej w promieniu 50m od miejsca sprzedaży detalicznej (wejścia do sklepu)

3. Zezwolenia wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, do którego należy dołączyć:

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiący punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

b) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

c) decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,

4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5. Zezwolenia wydaje się na okres nie krótszy niż 2 lata –detal i na 4 lata dla gastronomii.

Rozdział IX

Źródła finansowania.

1.Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

będzie dokonywane w ramach środków własnych gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń wydawanych na sprzedaż alkoholu.

Rozdział X

Przepisy końcowe. Kontrola efektywności Gminnego Programu.

1 .Podmioty realizujące zadania w ramach zadań zleconych przez Burmistrza (świetlice, szkoły) zobowiązane są do składania na piśmie informacji z realizacji powierzonych zadań oraz rocznego sprawozdania z rezultatów swej działalności w ramach innych zadań

2.Koordynację monitorowania działań realizowanych w ramach Gminnego Programu, nadzór nad realizacją zadań oraz ich merytoryczne rozliczanie prowadzi pracownik odpowiedzialny za profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

 

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech