14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XX/194/2004
zasad zwrotu wydatków na usługi,pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe z pomocy społecznej

UCHWAŁA NR XX/194/2004

RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

Z DNIA 01.12.2004r.

 

w sprawie: zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową,

zasiłki okresowe i celowe z pomocy społecznej.

 

Działając na podstawie art.18 ust.2, pkt.15, art.41, art.42 ustawy

z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.Nr 142 z 2001r.

poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.41 pkt 2, art.96 ust.2 i ust.4, art.104 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz.U. Nr 64 z 2004r. poz.593 z późn. zm./

 

RADA MIEJSKA W SOŚNICOWICACH

uchwala

§ 1

Zasady zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe

i celowe z pomocy społecznej stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej

uchwały.

§ 2

Traci moc:

1. Uchwała Nr IX/61/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 30.09.2004r.

w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy

społecznej w zakresie zadań własnych.

2. Uchwała Nr XVIII/168/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 05.10.2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia

z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/194/2004

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 01.12.2004r.

Zasady zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe

i celowe z pomocy społecznej.

1. W przypadku przyznanych świadczeń z pomocy społecznej osobom

lub rodzinom nie spełniającym warunku art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

w postaci pomocy rzeczowej, usług, zasiłku celowego i okresowego, pomoc

ta podlega zwrotowi w części lub w całości kwoty zasiłku lub wydatków na usługi

lub pomoc rzeczową.

2. Zwrot wydatków za przyznane świadczenia określa poniższa tabela.

Kryterium w/g art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu świadczenia

powyżej 100% do 125%

 

osoba samotnie gospodarująca

 

15%

powyżej 100% do 125%

 

rodzina

20%

powyżej 125% do 150%

 

osoba samotnie gospodarująca

 

30%

 

 

powyżej 125% do 150%

 

rodzina

 

40%

powyżej 150%

 

osoba samotnie gospodarująca

 

100%

 

powyżej 150%

 

 

rodzina

100%

 

3. Zwrot wysokości świadczenia winien nastąpić jednorazowo względnie w przypadku

nadmiernego obciążenia finansowego w dwóch kolejnych ratach.

4.W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone

świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne

obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, kierownik ośrodka pomocy

społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić

od żądania takiego zwrotu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech