14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XVIII/170/2004
zasad gospodarowania majątkiem trwałym przez samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach

Uchwała Nr. XVIII/ 170 /2004

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 05.10.2004 r.

 

w sprawie : zasad gospodarowania majątkiem trwałym przez Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Sośnicowicach .

 

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 , 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określić zasady gospodarowania majątkiem trwałym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zawadzki

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr.XVIII/170/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 05.10.2004 r .

Zasady gospodarowania
majątkiem trwałym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach

§ 1. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach utworzony przez Gminę Sośnicowice jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (zwany dalej zakładem) samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami Gminy Sośnicowice oraz majątkiem własnym otrzymanym i zakupionym z zachowaniem następujących zasad :

 1. Wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości i pomieszczeń lokalowych podmiotom oferującym świadczenie usług opieki zdrowotnej może być dokonane na czas nieokreślony lub określony do 5-ciu lat , po uzyskaniu opinii Rady Społecznej Zakładu na warunkach przetargu ,
 2. Wydzierżawienie lub wynajęcie zbędnego środka trwałego , może być dokonane po uzyskaniu opinii Rady Społecznej Zakładu na warunkach przetargu ,
 3. Nieodpłatne rozporządzanie mieniem przez Zakład wymaga zgody Burmistrza Sośnicowic .
 4. Wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu nie może powodować ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, pogarszać warunków świadczonych usług oraz naruszać wymogów określonych w odpowiednich przepisach ,
 5. Wniesienie mienia Zakładu do spółki lub fundacji wymaga zgody Rady Miejskiej Sośnicowice .
 6. Zakup lub przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego mogą być dokonane po uzyskaniu opinii Rady Społecznej Zakładu, wyłącznie do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w statucie ,
 7. Celowość zakupu lub przyjęcie darowizny wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej wymaga opinii Rady Społecznej Zakładu ,
 8. Zakupiony lub przyjęty w drodze darowizny sprzęt i aparatura medyczna powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania przy udzielaniu świadczeń medycznych, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 9. Zakład zawiadamia Burmistrza o planowanym zakupie aparatury i sprzętu medycznego o wartości powyżej 6.000 euro z 14-dniowym wyprzedzeniem,
 10. Zakup sprzętu i aparatury medycznej następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych,
 11. W przypadku likwidacji Zakładu , jego majątek po zaspokojeniu wierzytelności staje się własnością Gminy , a o jego przeznaczeniu decyduje Rada Miejska Sośnicowice ,
 12. Wpływy z dzierżawy lub wynajmu nieruchomości i pomieszczeń lokalowych winny pokrywać koszty ich utrzymania .
 13. Osoby uczestniczące w zarządzaniu mieniem oddanym w użytkowanie Zakładu zobowiązane są do zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu tego zarządu, zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrony.
 14. Nakłady poniesione przez dzierżawcę lub najemcę, będącego podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, na modernizację lub adaptację dzierżawionego lub najmowanego obiektu bądź lokalu , zwiększające jego wartość , mogą być odliczone od czynszu, pod warunkiem uzyskania opinii Rady Społecznej Zakładu i zgody Burmistrza na dokonanie tej modernizacji lub adaptacji. Odliczenie nie obejmuje opłat za media .
 15. Czynsz z umów najmu i dzierżawy stanowi przychód Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach .
 16. Umowy najmu, dzierżawy winny opierać się na następujących zasadach:

 1. Umowy winny być zawierane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Nie wymaga się zachowania formy aneksu do umowy w przedmiocie zmiany opłat z tytułu mediów oraz czynszu z tytułu waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
 3. Umowy zawarte na czas określony wygasają z upływem okresu, na jaki zostały zawarte, bez możliwości ich przedłużania w formie aneksu.
 4. Umowy najmu, dzierżawy winny określać w szczególności podmiot, przedmiot umowy, korzystanie z przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, wysokość czynszu, tryb i sposób waloryzacji czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS, warunki i termin płatności, zwrot przedmiotu umowy, sposób rozliczania mediów oraz naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie czynszu, rygory za korzystania z przedmiotu umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem, za zaleganie z zapłatą czynszu, za zmianę zakresu prowadzonej działalności oraz za podnajem czy poddzierżawę osobie trzeciej bez zgody wynajmującego oraz sprecyzowane prawa i obowiązki stron.
 5. Umowy powinny zawierać klauzulę zobowiązującą najemcę do dokonywania bieżących napraw lub remontów na własny koszt oraz uzgadniania zakresu modernizacji przedmiotu umowy z wynajmującym.

 1. Zobowiązuje się Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sośnicowicach do corocznego przedkładania bez wezwania w terminie do 30 marca każdego roku Radzie Miejskiej Sośnicowice sprawozdania obejmującego wykaz zawartych umów w przedmiocie wynajmowania i wydzierżawiania majątku trwałego.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech