14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XVIII/164/2004
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sośnicowice przyjętego Uchwałą nr XXI/113/96 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 3 grudnia 1996 r

UCHWAŁA NR XVIII / 164 / 2004

RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 5.10.2004

w sprawie:

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Sośnicowice

przyjętego Uchwałą nr XXI/113/96 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 3 grudnia 1996 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 12 ust. 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717), na wniosek Burmistrza

RADA MIEJSKA

W SOŚNICOWICACH

u c h w a l a

ZMIANĘ

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY SOŚNICOWICE

W FORMIE UJEDNOLICONEGO PROJEKTU STUDIUM

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice zwane dalej „Studium”, określa wieloletnią – perspektywiczną politykę przestrzenną gminy Sośnicowice.
 2. Przez politykę przestrzenną, o której mowa wyżej, rozumie się kierunek działań organów gminy odnoszących się według ich właściwości do przestrzennego zagospodarowania obszaru w jej granicach administracyjnych.
 3. Zmiana studium dotyczy terenów gminy, dla których, w wyniku rozpatrzenia aktualności sporządzonego w latach 1994 – 1996 przez Zarząd Gminy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice” oraz w wyniku przeprowadzenia analizy zasadności wykonania zmiany studium stanowiących podstawę dla podjęcia uchwały Nr XI/83/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 roku, przystąpiono do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice, w której, w związku z uchwałą Nr XV/141/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 maja 2004 roku, wprowadzono korekty do załącznika graficznego Nr 1 stanowiącego jej integralną część, w zakresie objętym zmianą.
 4. W niniejszej zmianie studium uwzględnia się dotychczasowe ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sośnicowice, za wyjątkiem wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 2

 1. Ustala się, że określone w Studium cele, uwarunkowania i kierunki polityki przestrzennej gminy Sośnicowice obowiązują według treści stanowiącej niniejszą uchwałę, wraz z wprowadzonymi do niej zmianami polegającymi na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia, z wyróżnieniem projektowanych zmian.
 2. Terytorialne rozmieszczenie elementów polityki przestrzennej i odniesienie zasad jej realizacji do wyróżnionych w tym celu obszarów, obiektów i układów sieciowych jest zawarte na mapach w skali 1 : 10 000 Studium:
  1. mapa nr 11 – Zasady polityki przestrzennej warunkujące realizację proekologicznej strategii rozwoju,
  2. mapa nr 12 – Zasady przebudowy układów komunikacyjnych,
  3. mapa nr 13 – Zasady rozbudowy systemów technicznej obsługi terenów,

  stanowiących integralną część uchwały, w kolejności jak wyżej, jako jej załączniki nr 1, nr 2, nr3.

 3. Integralną częścią zmiany studium jest ujednolicony rysunek zmiany studium stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały (należy przez to rozumieć rysunek wykonany na wskanowanej komputerowo mapie nr 11: Zasady polityki przestrzennej warunkujące realizację proekologicznej strategii rozwoju, uzupełnionej w zakresie objętym zmianą, w skali 1: 10 000).
 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany studium są ustaleniami niniejszej uchwały, jako zmiany wprowadzone do rysunku Studium:

  1. dotychczasowe oznaczenia graficzne Studium, niezmienione oznaczeniami niniejszego rysunku zmiany studium,
  2. obszary objęte zmianą studium - granice wyznaczonych w Studium terenów 1 do 13,.
  3. literowe symbole identyfikacyjne terenów o określonym przeznaczeniu stanowiące oznaczenia przyjęte w Studium oraz literowe symbole identyfikacyjne terenów o określonym przeznaczeniu, stanowiące niniejszą zmianę studium:

  • tereny o funkcji mieszkaniowej: 18 M, 19 M, 22 M, 24 M, 25 M, 27 M, 29 M, 30 M, 31 M i 32 M,
  • tereny o funkcji usług rekreacji i turystyki: 23 W,
  • tereny o funkcji usługowej: 17 U, 20 U, 21 U, 26 U, 28 U,
  • oznaczenia korekty układu komunikacyjnego w gminie - uzupełnienie przebiegu dróg wojewódzkich i powiatowych.

 1. Oznaczone na rysunku zmiany studium symbolem graficznym (linią przerywaną - kolor czerwony) przebiegi dróg poprowadzonych po śladzie dróg istniejących we wcześniejszych opracowaniach planistycznych, określają korektę ustalonego w Studium układu drogowego (wg Studium. Rozdział 4: Obsługa komunikacyjna i inżynieryjna, § 12).
 2. Oznaczone na rysunku zmiany studium symbolem graficznym (linią przerywaną - kolor czarny) granice Planów Nr 1 do Nr 11, określają granice terenów zurbanizowanych miasta i gminy Sośnicowice wyznaczone do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszarów wyznaczonych w Studium jako "tereny istniejącej zabudowy z rezerwami rozwojowymi do objęcia planami miejscowymi, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby" (wg Studium. Rozdział 5: Planowanie miejscowe, § 14, pkt. 5).
 3. Rysunek zmiany studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany studium stanowią załączniki do niniejszej zmiany studium.
 4. Dokumentacja prac planistycznych zmiany studium podlega przedstawieniu wojewodzie w sposób określony w art.12 pkt.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Inne niż określone w § 2 materiały Studium stanowiące bazę informacyjną o gminie i problemach jej rozwoju oraz uzasadniające przyjęte kierunki polityki przestrzennej, nie podlegają uchwaleniu.
 6. Dokumentacja formalno – prawna Studium, zawierająca materiały dokumentujące tryb sporządzania Studium podlega archiwizacji na podstawie przepisów odrębnych.

§ 3

 1. Dokonuje się zmian w przyjętym uchwałą Nr XXI/113/96 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 3 grudnia 1996 roku „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sośnicowice”, które wprowadzone zostają przepisami niniejszej uchwały jako część tekstowa niniejszej zmiany studium i oznaczeniami na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, jako jej część graficzna.
 2. Przedmiotem zmiany studium są:

  1. obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz
  2. obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
  3. korekta układu komunikacyjnego Miasta i Gminy Sośnicowice.

 1. Celem niniejszej zmiany studium jest:

  1. określenie lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego dla terenów wyznaczonych w studium i terenów objętych zmianami, stanowiącymi przedmiot niniejszej uchwały,
  2. korekta układu komunikacyjnego, w zakresie przywrócenia i oznaczenia na rysunku zmiany studium przebiegu dróg funkcjonujących w dotychczasowych opracowaniach planistycznych Gminy Sośnicowice, i których realizacja jest gwarancją zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Sośnicowice,
  3. wyznaczenie nowych terenów służących realizacji celu publicznego, w tym oczyszczalni ścieków, nowych terenów usług i działalności usługowo-wytwórczych, służących aktywizacji gospodarczej gminy,
  4. wyznaczenie nowych terenów umożliwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego wraz z nieuciążliwymi usługami; uzupełnienie kształtującej się zabudowy wzdłuż istniejących ulic (plomby w pierwszym pasie zabudowy) oraz poza pierwszą linią zabudowy przy zapewnionym dostępie do drogi publicznej (poprzez ustanowienie służebności przejazdu), z zachowaniem ładu przestrzennego, ochroną i wzbogaceniem wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych,
  5. w związku z utratą ważności planów miejscowych w gminie Sośnicowice, wyznaczenie obszarów wymagających sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych, stanowiących w Studium tereny istniejącej zabudowy z rezerwami rozwojowymi.

Rozdział 2

Cele, uwarunkowania i strategia rozwoju gminy

§ 4

Perspektywicznym celem rozwoju gminy Sośnicowice jest osiągnięcie wysokiego, w odniesieniu do innych gmin województwa śląskiego, poziomu dobrobytu mieszkańców z równoczesnym osiągnięciem europejskich standardów ekologicznych, mierzonych wskaźnikami środowiska przyrodniczego i warunków zamieszkania.

§ 5

Do uwarunkowań wewnętrznych rozwoju, wynikających głównie z cech przyrodniczo – kulturowych i walorów położenia gminy Sośnicowice, które sprzyjają osiąganiu celów perspektywicznych, wyznaczają strategiczne funkcje gminy oraz wskazują, na fakt, że szanse jej rozwoju tkwią przede wszystkim w realizacji proekologicznej strategii rozwoju zalicza się:

  1. wysoki w warunkach województwa katowickiego standard czystości środowiska, brak oddziaływań górniczych na powierzchnie ziemi, 58% udział lasów w całej powierzchni gminy oraz dysponowanie ponad 4 tysiącami ha (35% powierzchni ogółem) terenów rolniczych i niezainwestowanych, z których znaczna część jest oferowana przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa do sprzedaży w celu ponownego jej zagospodarowania,
  2. położenie w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, ustanowionym dla szczególnej ochrony rozmieszczonych w jego obszarze unikalnych w skali europejskiej wartości kulturowych i przyrodniczych oraz w celu zagospodarowania tego obszaru dla potrzeb edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych,
  3. wysoka w skali regionu atrakcyjność krajobrazu przyrodniczego gminy, którego głównym walorem jest kameralne, wśród dużych polan leśnych usytuowanie jednostek osadniczych oraz krajobraz kulturowy z licznymi zabytkami i różnorodnymi obiektami o dużych wartościach historycznych i kulturowych, świadczących o średniowiecznym rodowodzie miasta Sośnicowice i wsi sołeckich,
  4. położenie w bezpośrednim sąsiedztwie najintensywniej w kraju uprzemysłowionych aglomeracji – katowickiej i rybnickiej, których mieszkańcy ze względu na złą jakość środowiska w coraz większej liczbie zamierzają się osiedlać poza miastami, w otoczeniu przyrody i z dobrą dostępnością komunikacyjną,
  5. położenie w bliskim zasięgu regionalnego ośrodka nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji oraz w strefach aktywności głównych ośrodków restrukturyzacji regionu tworzonych na terenach przylegających do gminy Sośnicowice (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wolny Obszar Celny i Fabryka GM Opel), a także zapewnione bezpośrednie powiązanie obszaru gminy z układem dróg międzynarodowych przez węzeł autostrady A-4 w Ostropie – Chorynskowicach.

§ 6

Do uwarunkowań zewnętrznych, które w największym stopniu będą ukierunkowywać i wspomagać realizację strategicznych celów rozwoju gminy Sośnicowice, zalicza się przede wszystkim:

 1. Wszelkie porozumienia regionalno – rządowe, w tym obejmujące gminy przyległe: Gierałtowice, Gliwice, Knurów, Krupski Młyn, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zabrze, Zbrosławice i Sośnicowice.
 2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, wyznaczający kierunki rozwoju gospodarowania przestrzenią, stanowiący instrument kształtowania polityki w zakresie gospodarowania przestrzenią w skali obszaru całego województwa, w szczególności jako podstawy wyznaczania regionalnych i ponadlokalnych zadań publicznych w programach rządowych sporządzanych przez Wojewodę i centralne organy administracji państwowej, realizowanych na terenach gminy Sośnicowice i określonych w jej Studium.
 3. Związki i porozumienia komunalne, jakie gmina Sośnicowice wraz z zainteresowanymi gminami sąsiednimi powinna tworzyć w celu wspólnego wykonywania zadań określonych w Studium i w szczególności dotyczących odnowy biologicznej rzeki Bierawka, likwidacji kolei piaskowej relacji Knurów – Kotlarnia i jej zagospodarowania np. jako rowerostrady oraz w celu zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego Parku Krajobrazowego CKKRW.

§ 7

Wobec niepewności, zwłaszcza zewnętrznych uwarunkowań rozwoju, wskazuje się na zagrożenia dla realizacji strategicznych celów rozwoju gminy Sośnicowice oraz zobowiązuje się organy gminy do ciągłych i skutecznych działań eliminujących lub, co najmniej ograniczających ich skutki. Do rozpoznanych w Studium zagrożeń rozwoju zalicza się:

  1. realizację odcinka autostrady A-4 przebiegającego przez tereny gminy Sośnicowice. Sposób budowy autostrady i jej eksploatacja może bowiem powodować:

 • dewastację i obniżenie walorów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego poza pasem drogowym autostrady,
 • emisję zanieczyszczeń do atmosfery i emisje hałasu w stopniu przekraczającym dopuszczalne dla terenów osadniczych i lasów ochronnych o funkcjach rekreacyjnych normy określane w przepisach szczególnych,
 • przerwanie ekologicznych i gospodarczych powiązań pomiędzy obszarami położonymi po obydwu stronach autostrady i określonych w opinii władz Miasta i Gminy Sośnicowice wydanej do wniosku o decyzję ustalającą lokalizację autostrady,
 • nie zrealizowanie określonych w przywołanej opinii obiektów inżynierskich i odcinków dróg, zapewniających właściwe dla relacji lokalnych i krajowych warunki komunikacyjne, w szczególności poprzez budowę obwodnicy etapowej i docelowej Sośnicowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 relacji Gliwice – Sośnicowice – Kędzierzyn Koźle;
  1. zagrożenia dla trwałej już tendencji poprawy higieny atmosfery w obszarze gminy Sośnicowice i czystości wód w rzece Bierawka, jakie mogą powstawać w związku z aktywnością gospodarczą aglomeracji katowickiej, rybnickiej i kędzierzyńsko – opolskiej oraz opóźnień w realizacji programów ochrony środowiska w tych aglomeracjach;
  2. brak należytej ochrony i dopuszczenie do dewastacji znajdujących się w obszarze gminy Sośnicowice wartości przyrodniczych i kulturowych, w szczególności Parku Krajobrazowego CKKRW i obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego;
  3. opóźnienia w realizacji zbiorczych lub indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w obszarze gminy Sośnicowice oraz w likwidacji i rewitalizacji składowiska odpadów kopalnianych Smolnica w Trachach;
  4. zagospodarowanie gruntów i nieruchomości będących obecnie w zarządzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w sposób sprzeczny z polityką przestrzenną określoną w Studium.

  § 8

  Przyjmując perspektywiczne cele rozwoju, sformułowane w § 5 oraz uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w § 6 i 7, określa się dla gminy Sośnicowice proekologiczną strategię rozwoju, zgodnie z którą przekształcenia struktury funkcjonalnej i przestrzennej gminy będą ukierunkowane na rozwój:

   1. turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz innych usług o zasięgu obejmującym miasta aglomeracji katowickiej z uwzględnieniem użytkowników autostrady i dróg krajowych,
   2. osiedli mieszkaniowych, w korzystnych warunkach środowiska życia oraz o wysokim standardzie zamieszkania, dla osób oczekujących takich warunków,
   3. rolnictwa o strukturze i jakości upraw oraz hodowli odpowiednich do potrzeb kształtowanych rynkiem żywnościowym w regionie,

  a ochrona struktury przyrodniczej i dóbr kultury będzie realizowana przy pomocy działań i środków wykluczających w obszarze gminy obiekty i sposoby użytkowania nieruchomości, mogące powodować emisję zanieczyszczeń do środowiska lub obniżenie walorów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego.

  Rozdział 3

  Kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego

  § 9

  Zasadą naczelną jest ochrona krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, gdyż stanowi on o tożsamości społeczności lokalnej i wyznacza wysoką atrakcyjność gminy Sośnicowice w regionie. Wymóg ochrony obejmuje obszary i obiekty wymienione indywidualnie w poz. I legendy na mapie nr 11 i określone przestrzennie jej treścią rysunkową.

  § 10

  W celu wykorzystania szans dla rozwoju, jakie wyznacza atrakcyjność przestrzeni gminy Sośnicowice, w poz. II legendy na mapie nr 11 i jej treścią rysunkową określa się 16 stref terenów ofertowych i wskazuje dla nich funkcje najbardziej pożądane i zgodne z przyjętymi w Studium celami i strategią rozwoju. Tereny w tych strefach są ofertą gminy skierowaną i adresowaną do zagospodarowania przede wszystkim przez inwestorów zewnętrznych. Natomiast rozwój przestrzenny miasta Sośnicowice i wszystkich wsi w sołectwach Bargłówka, Kozłów, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Trachy i Tworóg Mały, zapewniają tereny rezerwowe, rozmieszczone bezpośrednio przy tych jednostkach osadniczych.

  Tak wyrażona w Studium zasada polityki przestrzennej ma na celu ochronę terenów ofertowych przed przypadkowym i rozproszonym zagospodarowaniem, które spowodowałoby znaczne obniżenie ich atrakcyjności dla potencjalnego inwestora. Inne zasady, które ukierunkowują działania i sposób promocji tych terenów są następujące:

   1. tereny o symbolach: 1 M, 3 M, 7 M, 9 M, 10 M, 13 M, i 14 M oraz 18 M, 19 M, 22 M, 24 M, 25 M, 27 M, 29 M, 30 M, 31 M i 32 M, dla których pożądaną funkcją jest mieszkalnictwo, oznaczają tereny ofertowe dla zabudowy mieszkaniowej z przewagą ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z nieuciążliwymi usługami; głównym walorem tych terenów jest ich wysoka atrakcyjność ekologiczna oraz dogodne warunki w zakresie obsługi terenów poprzez istniejący układ komunikacji i sieci infrastruktury technicznej,

  1. - rozwój zabudowy mieszkaniowej następować będzie wg następujących zasad: podaż wolnych terenów budowlanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe dostosowana będzie do bieżącego zapotrzebowania lokalnego rynku mieszkaniowego; gmina będzie wyznaczać i udostępniać pod zabudowę nowe tereny budowlane zapewniając jednocześnie efektywne wykorzystanie gruntów i infrastruktury technicznej; realizacja zabudowy indywidualnej w oparciu o istniejące sieci zewnętrzne i drogi, wymagająca wykonania wyłącznie przyłączy; realizacja sieci zewnętrznych infrastruktury technicznej wyłącznie dla zabudowy, której obszar określi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  2. - lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego: wskazana realizacja zabudowy mieszkaniowej o intensywności zabudowy określonej aktualnymi i przyszłymi potrzebami, z przewagą ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług; realizacja nowych terenów zabudowy mieszkaniowej podyktowana występowaniem w terenie warunków obsługi przez sieci infrastruktury technicznej oraz obsługi komunikacyjnej terenu poprzez istniejące drogi wewnętrzne niepubliczne; wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym; dopuszcza się stosowanie wyższych wysokości budynków jedynie jako uzasadnionych dominant krajobrazowych w zespołach projektowanej zabudowy mieszkaniowej; stosowanie form architektury regionalnej; dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej z możliwością rozbudowy i przebudowy; w zagospodarowaniu terenu obowiązuje zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego.

  1. teren o symbolu 15 W Rachowicach i teren 23 W w Smolnicy powinny być terenami ofertowymi dla rozwoju funkcji usług wypoczynku i turystyki o charakterze publicznym bądź komercyjnym, stanowiące tzw. ośrodki koncentracji specjalizowanych funkcji usługowych: teren o symbolu 15 W w Rachowicach wskazany jako oferta dla usług wypoczynku i turystyki takich jak: hotelowe, gastronomiczne, kluby sportowe i rekreacyjne, zespoły szkoleniowo-konferencyjne, odnowy biologicznej i in.; teren o symbolu 23 W w Smolnicy stanowi ofertę dla usług rekreacji, turystyki i sportu, obsługi ruchu turystyczno-rekreacyjnego; na terenach dopuszcza się towarzyszącą funkcję mieszkaniową oznaczającą tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z nieuciążliwymi usługami; głównym walorem tych terenów jest ich wysoka atrakcyjność ekologiczna; na terenach przewiduje się możliwość przeprowadzenie scalenia i wtórnych podziałów gruntów, w tym w celu oraz w celu zachowania ładu przestrzennego, nakazuje się wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla całego terenu ofertowego poprzedzającą etapową realizację zagospodarowania terenu,

  1. - lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego dla terenu 15 W w Rachowicach: realizacja zabudowy usługowej rekreacyjno-konferencyjnej wraz z zapleczem i ogólnodostępnymi terenami rekreacji, realizacja towarzyszącej zabudowy dla pobytów weekendowych i ew. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach (od min. 1500 do 2 500 m2), pensjonatowej o wysokości do 2 kondygnacji z poddaszem użytkowym i wielkości pow. biologicznie czynnej min. 60%; tereny wskazane do realizacji wyłącznie na zasadach zorganizowanej działalności inwestycyjnej; w programie użytkowym powinna być wyznaczona przestrzeń publiczna dla lokalizacji ogólnodostępnych terenów rekreacji, sportu i ew. terenów imprez masowych; stosownie do strategicznego znaczenia funkcji i przeznaczenia oraz ekspozycji krajobrazowej terenu, nakazuje się ukształtowanie zabudowy jako zespołu o charakterze dominanty w krajobrazie; dla nadania strategicznego charakteru obiektom i terenom rekreacyjnym, ustala się wymagania zapewnienia wysokiej sprawności funkcjonalnej urządzeniom usługowym, właściwego standardu technicznego obiektów rekreacyjnych i usługowych oraz wysokiego poziomu estetycznego architektury i zagospodarowania terenu,
  2. - lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego dla terenu 23 W: teren zorganizowanej rekreacji i sportu (w tym także pola namiotowe, kempingowe i karawaningowe), uzupełniony zabudową dla pobytów weekendowych; adaptacja istniejących obiektów kubaturowych w kierunku zgodnym z przeznaczeniem terenu tj. funkcją usług wypoczynku i turystyki; ustala się nakaz określenia warunków ochrony w oznaczonej na rysunku studium strefie ochrony konserwatorskiej oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych; obowiązuje zachowanie istniejących wartości środowiska, zapewnienie wysokiego standardu technicznego obiektów rekreacyjnych i usługowych oraz wysokiego poziomu estetycznego architektury i zagospodarowania terenu.

  1. tereny o symbolach: 2 U, 4 U, 5 U, 6 U, 11 U i 16 U oraz: 17 U, 20 U, 21 U, 26 U, 28 U, przede wszystkim ze względu na ich położenie przy głównych drogach są wskazane do lokalizacji obiektów usługowych, handlowych, gastronomicznych, hotelowych oraz usługowo-wytwórczych - jako tereny usług nieuciążliwych i nieuciążliwej działalności usługowo-wytwórczej; wiodącą funkcją terenów są ośrodki koncentracji specjalizowanych funkcji usługowych, w tym służących realizacji celu publicznego takich jak: budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów, a także obiektów ochrony zdrowia, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych i in., oraz jako usługi komercyjne (handel, gastronomia, naprawy, obsługa biznesu itp.); tereny wskazane dla lokalizacji obiektów usługowych, handlowych (w tym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2), gastronomicznych i moteli a także stacji paliw i obsługi motoryzacji oraz ośrodki koncentracji działalności usługowo-wytwórczych, ze spełnieniem warunków dotyczących nieuciążliwych usług i nieuciążliwej działalności usługowo-wytwórczej; funkcja mieszkaniowa na tych terenach powinna być traktowana jako towarzysząca lub uzupełniająca przede wszystkim ze względu na niższy standard warunków środowiska,

  1. - rozwój terenów usługowych w obszarze obsługiwanym przez komunikację kołową o charakterze tranzytowym stwarza szanse na gospodarczą aktywizację terenów, na zwiększenie zatrudnienia i intensyfikację obrotu gospodarczego; nowe tereny usług przeznacza się pod nieuciążliwe usługi o charakterze komercyjnym jako tereny działalności usługowych i usługowo-wytwórczych oraz tereny usług o charakterze publicznym,
  2. - lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług nieuciążliwych i nieuciążliwej działalności usługowo-wytwórczej; stosowanie wysokiego standardu użytkowego wznoszonych obiektów i urządzeń o funkcjach usługowych, handlowych, rzemieślniczych oraz przetwórczych, produkcyjnych i in., z dopuszczeniem uzupełniającej funkcji mieszkaniowej, w tym zamieszkania zbiorowego; warunki i ograniczenia w zagospodarowaniu określone w przepisach ustaw odrębnych i rozporządzeniach wykonawczych; obowiązek zharmonizowanie gabarytów budynków z otoczeniem oraz obowiązek zachowania wartości środowiska przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego,
  3. - lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego terenów usług o charakterze publicznym: lokalizacja oczyszczalni ścieków stanowiących element systemu transportu i oczyszczania ścieków komunalnych, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagany; w zastosowanej technologii odprowadzania oczyszczania ścieków obowiązują rozwiązania zapobiegające lub kompensujące szkodliwe oddziaływanie oczyszczalni na środowisko o zasięgu uciążliwości nieprzekraczających granic działki, na której są zlokalizowane; warunki i ograniczenia w zagospodarowaniu określone w przepisach odrębnych; obowiązuje zharmonizowanie gabarytów budynków z otoczeniem oraz obowiązek zachowania wartości środowiska przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego; lokalizacja pozostałych przedsięwzięć celu publicznego ze spełnieniem warunków określonych w strategii rozwoju gminy oraz w przepisach ustawy i przepisach odrębnych.

  1. przystąpienie do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów ofertowych powinno następować w kolejności i dopiero wówczas, gdy zaistnieją warunki i możliwości określenia programu ich zagospodarowania. Z tych względów w Studium nie określa się granic tych terenów – są to strefy, ani ilości działek oferowanych na przykład dla budowy osiedli mieszkaniowych. Oznacza to, że dopuszcza się zarówno zagospodarowanie takiego terenu w formie bardzo ekstensywnej – zabudowy letniskowej lub willowej z dużymi działkami, jak i w formie intensywnej – w zabudowie szeregowej;

   1. - przyjmuje się zasadę, że w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego obejmujących istniejące tereny zurbanizowane gminy i miasta Sośnicowice obowiązywać będą następujące lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego: realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wzdłuż dróg publicznych na zasadzie uzupełnień bądź kontynuacji linii zabudowy utworzonej przez obiekty istniejące; realizacja drugiej linii zabudowy wyłącznie poprzez służebność przejazdu poprzez działki przylegające do ulic i dróg istniejących; wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zapewnienia obsługi terenu przez sieci infrastruktury technicznej oraz obsługi komunikacyjnej poprzez istniejące drogi wewnętrzne niepubliczne; w celu powstrzymania procesu rozproszenia zabudowy zaleca się ograniczenie szerokości pasma terenów mieszkaniowych wzdłuż dróg do szerokości 80-100 m od linii rozgraniczającej istniejących dróg i ulic; w celu uniknięcia nadmiernie wydłużonych układów zabudowy w formie "ulicówek" (szczególnie w Sierakowicach, Rachowicach, Trachach, Smolnicy i Kozłowie) zaleca się ograniczanie długości tej formy zabudowy poprzez stosowanie poprzecznych przecięć terenami otwartymi zieleni (kliny terenów zielonych, parkowe ukształtowanie dolin cieków wodnych i in.) stanowiącymi jednocześnie punkty i platformy widokowe, miejsca ekspozycji krajobrazu; adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej z możliwością rozbudowy i przebudowy; w zagospodarowaniu terenu obowiązuje zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego,
   2. - w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego obejmujących strefy istniejących terenów zurbanizowanych gminy i miasta Sośnicowice oraz strefy terenów ofertowych, dla których pożądaną funkcją jest mieszkalnictwo, dopuszcza się możliwość adaptacji istniejących działalności usługowych i usługowo-wytwórczych spełniających wymagania nieuciążliwych usług i nieuciążliwych działalności,
   3. - w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego obejmujących strefy istniejących terenów zurbanizowanych gminy i miasta Sośnicowice oraz strefy terenów ofertowych, uwzględnia się możliwość występowania obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym a także obszarów dla rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 a także przestrzeni publicznej w zakresie zgodnym ze strategią rozwoju gminy,
   4. - w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego obejmujących strefy istniejących terenów zurbanizowanych gminy i miasta Sośnicowice oraz strefy terenów ofertowych, określone zostaną warunki dla adaptacji istniejących podziałów nieruchomości oraz warunki dla obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,
   5. - w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego obejmujących strefy istniejących terenów zurbanizowanych gminy i miasta Sośnicowice oraz strefy terenów ofertowych, zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska,

  1. określając w Studium strefy terenów ofertowych wskazuje się na potrzebę kontynuacji prac dla ciągłego uzupełniania informacji o tych terenach i tworzenia w ten sposób banku danych i materiałów promocyjnych – ofertowych.

   

   

   

   

  § 11

  Przyjmuje się zasadę, że użytkowanie obszarów leśnych i rolniczej przestrzeni produkcyjnej może się od bywać w sposób chroniący ich wartości i znaczenie dla głównych funkcji gminy Sośnicowice. Zgodnie z tą zasadą obowiązuje treść poz. III legendy i odpowiadająca jej treść rysunku na mapie nr 11;

  1. w kierunkach i zasadach kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej dopuszcza się możliwość zabudowy zagrodowej rozumianej jako budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, o których mowa w przepisach odrębnych tego dotyczących, gdy powierzchnia działki rolniczej jest równa lub większa od powierzchni średniego gospodarstwa na terenie gminy Sośnicowice, przy spełnieniu warunku równoczesnej realizacji na terenach rolnych budynków mieszkalnych i pozostałej zabudowy zagrodowej oraz przy spełnieniu warunków i ograniczeń określonych w przepisach ustawy i przepisach odrębnych,
  2. dopuszcza się możliwość zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne jedynie w granicach terenów wyznaczonych niniejszą zmianą studium.

  Rozdział 4

  Obsługa komunikacyjna i inżynieryjna

  § 12

  Istniejący układ dróg krajowych i wojewódzkich w obszarze gminy Sośnicowice wymaga modernizacji, a system komunikacyjny rozbudowy o układ dróg rowerowych. Odniesione do tego systemu kierunki i zakres działań określa treść poz. I i VII legendy i odpowiadającej jej treści rysunku na mapie nr 12;

  1. aktualizacji zgodnie z przepisami odrębnymi podlegają dotychczasowe oznaczenia dróg: przez określenie "drogi krajowe" - należy rozumieć "drogi wojewódzkie", przez określenie "drogi wojewódzkie" - należy rozumieć "drogi powiatowe",
  2. na rysunku Studium i zmiany studium, na mapie nr 11: Zasady polityki przestrzennej warunkujące realizację proekologicznej strategii rozwoju - wprowadza się korektę układu komunikacyjnego Miasta i Gminy Sośnicowice, oznaczoną na rysunku zmiany studium linią przerywaną w kolorze czerwonym.

  § 13

  Realizacja proekologicznej strategii rozwoju gminy Sośnicowice wymaga rozbudowy systemów technicznej obsługi terenów według kierunków i w zakresie określonym treścią poz. II i III legendy i odpowiadającej jej treści rysunku na mapie nr 13.

  Rozdział 5

  Planowanie miejscowe

  § 14

  Obszary, dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe oraz obszary, dla których obowiązek ten powstaje w związku z takim ustaleniem w Studium są oznaczone w poz. V legendy i odpowiadającej jej treści rysunku na mapie nr 11. Obejmują one:

  1. obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych,
  2. obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej oznaczone są na jednolitym rysunku zmiany studium symbolem graficznym (linią przerywaną - kolor czarny) w granicach Planów Nr 1 do Nr 11, określających granice terenów zurbanizowanych miasta i gminy Sośnicowice, wyznaczonych do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszarów wyznaczonych w Studium jako "tereny istniejącej zabudowy z rezerwami rozwojowymi do objęcia planami miejscowymi, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby",
  3. obszary górnicze kopaliny pospolitej i wydobywania węgla znajdującego się w odpadach na składowisku Smolnica w Trachach, dla których jak wyżej powstaje obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego; w przypadku, jeśli przedsiębiorcy górniczy wykażą, że eksploatacja w tych obszarach nie spowoduje ujemnych wpływów na środowisko,
  4. obszary, dla których Studium wyznacza obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze względu na uwarunkowania szczególne,
  5. strefy terenów ofertowych według zasad określonych w § 10 pkt 4,
  6. obszary obejmujące tereny istniejącej zabudowy z rezerwami rozwojowymi, dla których Studium wskazuje potrzebę sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tylko w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby w okresowej ocenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym lub na podstawie analizy zgłoszonych w tej sprawie wniosków.

  Rozdział 6

  Przepisy końcowe

  § 15

  Zobowiązuje się Burmistrza do:

  1. sporządzenia wieloletnich – strategicznych i kilkuletnich – operacyjnych programów działań dla realizacji postanowień uchwały,
  2. zapewnienia w projektach budżetu gminy środków finansowych na sporządzanie i realizację programów, o których mowa powyżej,
  3. przedstawiania Radzie Miejskiej dwukrotnie – w pierwszym i ostatnim roku jej kadencji – wyników oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wraz ze stosownymi wnioskami o stanie realizacji postanowień niniejszej uchwały,
  4. przekazania Wojewodzie Śląskiemu załączników, o których mowa w § 2 pkt.7 wraz z niniejszą uchwałą oraz z odpowiednim wystąpieniem o uwzględnienie w programach rządowych ponadlokalnych zadań służących realizacji celów publicznych na obszarze gminy Sośnicowice,
  5. przekazywania treści uchwały i materiałów wynikowych Studium do wiadomości publicznej mieszkańcom gminy Sośnicowice oraz podjęcia polityki promocyjnej gminy, w celu aktywizacji jej rozwoju według kierunków określonych w Studium.

  § 16

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sośnicowice.

  § 17

  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

  .

   

   

   

   

   

   

   

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  U Z A S A D N I E N I E

  Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sośnicowice w zakresie objętym niniejszą uchwałą polegają na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 8. 1-3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).

  Konieczność opracowania zmiany studium wynikła z rozpatrzenia aktualności sporządzonego przez Zarząd Gminy Sośnicowice w latach 1994 – 1996 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice” oraz przeprowadzenia analizy zasadności wykonania zmiany studium. Sporządzenie zmiany studium podyktowane było także koniecznością dostosowania Studium do zmienionych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych (określenie lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, korekta układu komunikacyjnego, którego realizacja jest gwarancją zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Sośnicowice, wyznaczenie nowych terenów służących realizacji celu publicznego, w tym oczyszczalni ścieków, nowych terenów usług i działalności usługowo-wytwórczych, służących aktywizacji gospodarczej gminy, wyznaczenie nowych terenów umożliwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego wraz z nieuciążliwymi usługami, z zachowaniem ładu przestrzennego, ochroną i wzbogaceniem wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych).

  Wprowadzona w niniejszej zmianie studium korekta układu komunikacyjnego Miasta i Gminy Sośnicowice ma na celu usprawnienie układu komunikacyjnego i przywrócenie obwodnicowego przebiegu dróg funkcjonujących w dotychczasowych opracowaniach planistycznych Gminy Sośnicowice. Przede wszystkim jednak korekta ta spowoduje oczekiwaną przez mieszkańców zmianę organizacji ruchu w obszarze centrum Sośnicowic, zmieniając charakter rynku miejskiego z węzła drogowego na kameralną, właściwą dla skali miasta przestrzeń publiczną - wpływając tym samym na poprawę jakości zamieszkania, jakości środowiska oraz ochronę zabytkowego układu urbanistycznego centrum Sośnicowic.

  W związku z utratą ważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Sośnicowice, zmiana studium stanowi także szansę na włączenie do granic opracowania nowego planu miejscowego fragmentów terenów już zabudowanych i uzbrojonych (bezpośrednio przyległych do terenów zainwestowanych) dla wyznaczenia obszarów wymagających sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych, które w Studium stanowiły tereny istniejącej zabudowy z rezerwami rozwojowymi.

  Ustalenia niniejszej uchwały wpłyną na usprawnienie i poprawę jakości dotychczasowych opracowań planistycznych a ich realizacja przyczyni się do poprawy ładu przestrzennego, zapewniając warunki skutecznej ochrony wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zrównoważonego rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego Gminy i Miasta Sośnicowice, zgodnie z intencją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech