14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XVI/157/2004
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004

Uchwała Nr XVI/157/2004
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 28.07.2004r.

 

 

w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001 r. nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami),oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

z 2003 r. nr 96, poz. 873)


Rada Miejska w Sośnicowicach

u c h w a l a

§ 1

Program Współpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004, w brzmieniu jak

w załączniku Nr 1 do mniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zawadzki

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwała Nr XVI/157/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 28.07.2004r.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

Współpracy Gminy Sośnicowice

z

Organizacjami Pozarządowymi

oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego

w roku 2004

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

1. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o:

a) Programie - należy przez to rozumieć program Współpracy Gminy Sośnicowice

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego.

b) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr.96,poz.873).

c) Organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne

i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy.

2. Celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Miasta i Gminy

Sośnicowice wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych

w realizację zadań.

3. Program określa zasady, formy i obszary współpracy organów samorządowych Gminy

z organizacjami pozarządowymi.

 

Rozdział II

Zasady, formy i obszary współpracy

 

Celem Programu Współpracy Gminy Sosnicowice z Organizacjami Pozarządowymi jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie organizacjom pozarządowym ustawowych zadań gminy. Poprzez określenie i realizację tych zasad Samorząd pragnie włączyć organizację pozarządowe

w system demokracji lokalnej.

1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy organizacjami pozarządowymi

jest prowadzenie przez nie działalności na terenie gminy Sośnicowice lub na rzecz jej

mieszkańców.

2. Współdziałanie Gminy Sośnicowice z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę

o charakterze finansowym i pozafinansowym.

3. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań Gminy Sośnicowice organizacjom

pozarządowym poprzez:

a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie

ich realizacji

4. Współpraca pozafinansowa polega na:

a) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności

b) konsultowaniu aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności pożytku

publicznego organizacji pozarządowych

c) określaniu propozycji do projektu budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2005, których

realizacja może zostać zlecona podmiotom

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2004 dotyczy zadań w dziedzinie:

a) upowszechniania kultury

b) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji

c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych

d) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

e) opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi, starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi

w miejscu ich zamieszkania

Lista zagadnień wymienionych w pkt 5 nie zamyka katalogu zadań jakie mogą realizowane

w ramach programu. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych także tych które są realizowane dotychczas w inny sposób. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

1. Program reguluje zasady współdziałania Gminy Sośnicowice z organizacjami pozarządowymi

w roku 2004.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa

uchwała budżetowa Gminy Sosnicowice na 2004 rok.

3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonania

zleconego zadania określa ustawa.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech