14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XVI/155/2004
korekty granic na załącznikach graficznych do Uchwał Rady Miejskiej w Sośnicowicach podjętych w dniu 27 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice dla terenów zurbanizowanych
UCHWAŁA NR XVI/ 155 /2004 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH Z DNIA 28.07.2004 w sprawie: korekty granic na załącznikach graficznych do Uchwał Rady Miejskiej w Sośnicowicach podjętych w dniu 27 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice dla terenów zurbanizowanych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 14. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717), RADA MIEJSKA W SOŚNICOWICACH u c h w a l a : § 1. 1. Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część Uchwały Nr XI/84/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego miasta Sośnicowice wraz z terenami usługowymi przy ul. Gliwickiej. Korekta dotyczy objęcia granicami sporządzanego planu miejscowego dodatkowego fragmentu terenu w rejonie ul. Granicznej, o łącznej powierzchni:17,0 ha. 2. Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część Uchwały Nr XI/86/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Tworóg Mały. Korekta dotyczy objęcia granicami sporządzanego planu miejscowego dodatkowych fragmentów terenu w rejonie ul. Raska, od strony południowej miejscowości Tworóg Mały, oraz od strony zachodniej, w rejonie ul. Wiejskiej o łącznej powierzchni: 3,33 ha. 3. Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część Uchwały Nr XI/ 88/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Kozłów. Korekta dotyczy objęcia granicami sporządzanego planu miejscowego dodatkowego fragmentu terenu w rejonie ul. Polnej w Kozłowie, o łącznej powierzchni: 3,15 ha. 4. Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część Uchwały Nr XI/ 89/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Smolnica. Korekta dotyczy objęcia granicami sporządzanego planu miejscowego 2 dodatkowych fragmentów terenu w rejonie ul. Wiejskiej (przylegających do obszaru objętego planem od strony południowej i północnej) o łącznej powierzchni: 1,8 ha. 5. Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część Uchwały Nr XI/90/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Trachy. Korekta dotyczy poszerzenia obszaru objętego projektem planu w rejonie przysiółka Nowa Wieś Tworoska w postaci dodatkowych fragmentów terenów od strony południowej oraz zachodniej, o łącznej powierzchni 3,82 ha. 6. Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część Uchwały Nr XI/91/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Bargłówka. Korekta dotyczy poszerzenia obszaru objętego planem o fragmenty terenów od strony zachodniej oraz od strony południowej granic obszaru objętego projektem planu. Łączna wielkość dodatkowych terenów objętych niniejszą korektą granic wynosi: 4,61 ha. 7. Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część Uchwały Nr XI/ 92/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Sierakowice. Korekta dotyczy objęcia granicami sporządzanego planu miejscowego dodatkowego terenu w zachodniej części Sierakowic: w rejonie ul. Leśnej (przy drodze prowadzącej do oczyszczalni ścieków i w rejonie ul. Kozielskiej w kierunku do ul. Kasztanowej i dalej pod granicę lasu oraz we wschodniej części Sierakowic: w rejonie ul. Rachowickiej (pomiędzy ul. Polną a ul. Rachowicką, na przedłużeniu ul. Górnej i na przedłużeniu ul. Rachowickiej), o łącznej powierzchni: 30,1 ha oraz terenów graniczących z granicami planu nr 11 (obwodnicy drogi nr 408). 8. Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część Uchwały Nr XI/93/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Rachowice. Korekta dotyczy objęcia granicami sporządzanego planu miejscowego dodatkowego fragmentu terenu po stronie zachodniej Rachowic (wzdłuż drogi polnej, równoległej do ul. Wiejskiej), o łącznej powierzchni: 6,19 ha. 9. Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część Uchwały Nr XI/85/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408. Korekta dotyczy wyłączenia z granic sporządzanego planu miejscowego terenów niezwiązanych z projektowaną obwodnicą wraz z podłączeniami komunikacyjnymi w postaci węzłów i skrzyżowań wg "Wstępnej koncepcji budowy obwodnicy dla miejscowości Sośnicowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408" (oprac. "EKKOM", Kraków, grudzień 2002 r.). 10. Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część Uchwały Nr XI/87/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Łany Wielkie. Korekta dotyczy objęcia granicami sporządzanego planu miejscowego dodatkowego fragmentu terenu od strony południowej planu, przy granicy planu nr 11 (obwodnicy drogi nr 408). § 2. Wyżej wymienione korekty granic na załącznikach graficznych, o których mowa w § 1. ust. 1 - 8 obowiązują wraz korektami granic wprowadzonymi Uchwałą Nr XV/141/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 maja 2004 roku. § 3. Załączniki graficzne, o których mowa w § 1. ust. 1 - 10. dołączone do niniejszej Uchwały stanowią jej integralną część. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sośnicowice. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Krzysztof Zawadzki U W A G A: Załączniki graficzne do niniejszej uchwały są do wglądu pod hasłem -PRAWO LOKALNE-zagospodarowanie-uchwały


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech