14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XVI/154/2004
korekty granic terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice dla terenów zurbanizowanych przedstawionych na załączniku graficznym dla Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice
UCHWAŁA NR XVI/ 154 /2004 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 28.07.2004 w sprawie: korekty granic terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice dla terenów zurbanizowanych, przedstawionych na załączniku graficznym do Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 9. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r., nr 80, poz. 717), RADA MIEJSKA W SOŚNICOWICACH u c h w a l a : § 1. 1. Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały Nr XI/ 83/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice. 2. Korekta dotyczy dostosowania załącznika graficznego w zakresie oznaczenia granic terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice dla terenów zurbanizowanych z uwzględnieniem wcześniejszych zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XV/141/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 maja 2004 roku. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sośnicowice. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Krzysztof Zawadzki U W A G A: ( Załaczniki graficzne do niniejszej uchwały sa do wglądu pod hasłem PRAWO LOKALNE-zagospodarowanie przestrzenne-uchwały) UZASADNIENIE Konieczność korekty granic oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium wynika z wprowadzenia korekty granic terenów objętych planami miejscowymi terenów zurbanizowanych oraz z przepisów odrębnych do ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717), określonych w §7. pkt.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku (Dz.U. Nr 164, poz.1587) - dotyczących zawartości rysunku planu miejscowego, w tym obowiązku zamieszczania na rysunku planu miejscowego wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu miejscowego. Ponieważ wraz z Uchwałą Nr XVI/155/2004 z dnia 28 lipca 2004 roku wprowadzono korekty granic terenów objętych sporządzanymi planami miejscowymi terenów zurbanizowanych, o zakresie i wielkości dodatkowych terenów określonych w § 1. Ust. 1 – 10 w/wym. uchwały - dla uzyskania zgodności wyrysu studium z odpowiadającymi mu zmienionymi granicami sporządzanych planów miejscowych, należało zaktualizować granice obszarów objętych planami miejscowymi, co niniejszą uchwałą uczyniono.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech