14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XV/141/2004
korekty granic na załącznikach graficznych do Uchwał Rady Miejskiej w Sośnicowicach podjętych w dniu 27 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice

RADA MIEJSKA

w Sośnicowicach

ul.Rynek 17

44-153 Sośnicowice

 

UCHWAŁA NR  XV/  141 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

Z DNIA  27.05.2004

 

 

w sprawie: korekty granic na załącznikach graficznych do Uchwał Rady Miejskiej w Sośnicowicach podjętych w dniu 27 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice (Uchwała Nr XI/ 83/2003) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenów zurbanizowanych (Uchwały Nr XI/ 88/2003, Nr XI/ 90/2003, Nr XI/ 91/2003               i Nr XI/ 92/2003)

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 9 i art. 14. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717),

 

RADA MIEJSKA

W SOŚNICOWICACH

 

u c h w a l a :

 

§ 1.

 

1.       Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały Nr XI/ 83/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice. Korekta dotyczy wprowadzenia punktowych zmian w przebiegu granic terenów, dla których sporządzany jest projekt zmiany studium oraz wprowadzenia do zakresu opracowania zmiany studium obwodnicowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 919 (na odcinku od miejscowości Trachy do włączenia w projektowaną obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 408 w Sośnicowicach) i wprowadzenia przedłużonego przebiegu drogi powiatowej nr 14112 (od skrzyżowania od strony Rachowic z drogą wojewódzką nr 408 i dalej w kierunku wschodnim do przecięcia z drogą wojewódzką nr 919, aż do włączenia do istniejącej drogi powiatowej nr 14110 w Smolnicy).

2.       Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały Nr XI/ 88/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Kozłów. Korekta dotyczy objęcia granicami sporządzanego planu miejscowego fragmentu częściowo zabudowanego i uzbrojonego terenu w rejonie ul. Małej i ul. Podlesie w Kozłowie.

3.       Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały Nr XI/ 90/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Trachy. Korekta dotyczy 2 fragmentów granic obszaru objętego projektem planu po stronie zachodniej: przebiegu granic planu w rejonie ul. Rocha i Wolności, oraz wyłączenia z opracowania planu terenu zalewowego (przeznaczonego pierwotnie pod oczyszczalnię ścieków).

4.       Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały Nr XI/ 91/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Bargłówka. Korekta dotyczy północnego fragmentu granic obszaru objętego projektem planu i polega na włączeniu do planu dodatkowego fragmentu terenu stanowiącego własność gminy Sośnicowice.

5.       Dokonać korekty granic na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały Nr XI/ 92/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Sierakowice. Korekta dotyczy objęcia granicami sporządzanego planu miejscowego dodatkowego terenu w rejonie ulicy Rachowickiej oraz terenu na przedłużeniu ulicy Tworogowskiej (wzdłuż drogi powiatowej            nr 14 133 w kierunku do Tworoga Małego).

 

§ 2.

 

Poza w/wym. korektami granic na załącznikach graficznych, o których mowa w § 1. ust. 1 - 5, pozostałe ustalenia Uchwał Nr XI/ 83/2003, Nr XI/88/2003 Nr XI/ 90/2003Nr oraz XI/ 91/2003 i XI/ 92/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach, pozostają bez zmian.

 

§ 3.

 

Załączniki graficzne, o których mowa w § 1. ust. 1 - 5. dołączone do niniejszej uchwały stanowią integralną część Uchwał, o których mowa w § 2.

 

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sośnicowice.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady

 

                                                                                 Krzysztof Zawadzki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Konieczność korekty granic oznaczonych na załącznikach graficznych do uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium i zmiany planu powstała w trakcie prowadzenia tematycznych i specjalistycznych analiz dotychczasowych dokumentów planistycznych w Gminie Sośnicowice oraz analizowanych uwarunkowań na etapie wstępnym opracowania. Analizy te wykazały, że występują różnice w sposobie przeznaczenia terenów w dotychczasowych opracowaniach planistycznych, takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i dotychczasowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty te opracowane były w skali 1: 10 000 na mapach topograficznych. Przy przejściu na skalę map zasadniczych i ewidencyjnych wystąpiły niewielkie różnice w granicach terenów, które należało skorygować, włączając te tereny w obszar opracowywanych planów miejscowych. W stosunku do sporządzanej zmiany studium, korekcie powinien podlegać przebieg drogi wojewódzkiej nr 919 i drogi powiatowej nr 14112  zgodnie z funkcjonującym już "historycznie" śladem zaznaczonym na wcześniejszej niż studium edycji planu miejscowego miasta i gminy Sośnicowice (z 1979 roku i aktualizacji z 1991 roku). Korekta załączników graficznych stanowiących przedmiot niniejszej uchwały ma na celu usprawnienie prowadzenia prac planistycznych, przywrócenie dawniejszych, korzystnych dla gminy rozwiązań komunikacyjnych, włączenie do granic opracowania planu fragmentów terenów już zabudowanych i uzbrojonych, bezpośrednio przyległych do terenów zainwestowanych oraz poprawę ładu przestrzennego i ochronę wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego w mieście i gminie Sośnicowice.

Ze względu na niewielki zakres wprowadzanych zmian, podjęcie tej uchwały nie spowoduje konieczności ponowienia wykonanych już czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Art. 17 pkt. 1), 2) i 3) oraz z Art. 11 pkt. 1), 2) i 3), Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717/, a tym samym wydłużenia czasu opracowania sporządzanej zmiany studium i planów miejscowych.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech