14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XV/134/2004
szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych opłat

UCHWAŁA NR XV/134/2004

RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

Z DNIA 27.05.2004r.

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych opłat.

 

Na podstawie art.7, ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian./, art.50, art. 96 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593/ oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 62, poz.718 z późn. zm./

 

RADA MIEJSKA W SOŚNICOWICACH

u c h w a l a

 

1. Przyjąć szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunki częściowego

lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych opłat

określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/228/2001 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 29.11.2001r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania i odpłatności

za usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego

zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/134/2004

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 27.05.2004r.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA I ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ TRYB POBIERANIA TYCH OPŁAT.

 

 

§ 1

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, na wniosek osoby zainteresowanej, członka rodziny, pracownika socjalnego lub lekarza, w oparciu o przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy.

 

§ 2

Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych powinna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie, a dla specjalistycznych usług opiekuńczych - zaświadczenie z określeniem szczegółowego ich zakresu.

§ 3

1. W rodzinnym wywiadzie środowiskowym pracownik socjalny stwierdza,

czy osoba wymaga udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub

specjalistycznych usług opiekuńczych, bądź czy są inne osoby mogące

zapewnić w/w usługi.

2. W przypadku posiadania rodziny pracownik socjalny w wywiadzie

środowiskowym stwierdza, czy rodzina jest w stanie zapewnić opiekę.

3. Pracownik socjalny w rodzinnym wywiadzie środowiskowym ustala rodzaj i

zakres usług oraz ilość godzin jaka będzie konieczna dla zaspokojenia

niezbędnych potrzeb osoby zainteresowanej oraz ustala dochody osoby bądź

rodziny w celu określenia warunków odpłatności za świadczoną usługę.

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

§ 4

1. Ustala się cenę za 1 godzinę usług opiekuńczych w kwocie 7,00zł.

2. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

Opiekuńcze naliczana będzie zgodnie z poniższą tabelą .

 

Osoby samotne

Procentowy stosunek dochodu do kryterium określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość ponoszonej przez świadczeniobiorcę odpłatności za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze

do 110%

Bezpłatnie

od 111% - 140%

5%

od 141% - 170%

10%

od 171% - 200%

20%

od 201% - 220%

30%

od 221% - 240%

50%

od 241% - 260%

70%

od 261% - 280%

90%

pow.280%

100%

Osoby samotnie gospodarujące

Procentowy stosunek dochodu do kryterium określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość ponoszonej przez świadczeniobiorcę odpłatności za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze

do 100%

Bezpłatnie

od 101% - 130%

5%

od 131% - 160%

10%

od 161% - 190%

20%

od 191% - 210%

30%

od 211% - 230%

50%

od 231% - 250%

70%

od 251% - 270%

90%

pow.270%

100%

Osoby w rodzinie

Procentowy stosunek dochodu do kryterium określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość ponoszonej przez świadczeniobiorcę odpłatności za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze

do 100%

bezpłatnie

od 101% - 130%

10%

od 131% - 160%

20%

od 161% - 180%

30%

od 181% - 200%

50%

od 201% - 220%

70%

od 221% - 240%

90%

pow.240%

100%

- 3 -

 

3. Odpłatność za świadczone usługi wpłacana będzie do kasy Urzędu Miasta

za pośrednictwem opiekunki świadczącej usługi do 10-go dnia każdego m-ca.

Opiekunka zobowiązana jest przekazać pokwitowanie wpłaty świadczeniobiorcy.

 

4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadkach szczególnych,

np. zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, pogorszenia stanu zdrowia

oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach zwłaszcza

jeżeli żądana odpłatność za świadczone usługi stanowiłaby dla osoby

zobowiązanej nadmierne obciążenie , może na wniosek pracownika

socjalnego lub osoby zainteresowanej odstąpić od żądania odpłatności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech