14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XV/133/2004
uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach

 

 

  

UCHWAŁA Nr XV/133/2004

RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 27.05.2004r.

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sośnicowicach

Na podstawie: art.40 ust. 2 pkt 2 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 z 2004r. poz.593/

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala:

 

1. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc uchwała Nr XX /153/2000 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia

15.11.2000r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Sośnicowicach.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.05.2004r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/133/2004

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 27.05.2004r.

 

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W SOŚNICOWICACH

 

 

§1

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach zwany dalej ”Ośrodkiem” działa na

podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 z 2004r. poz.593/,

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142 z 2001r.

poz.1591 z późn. zm./,

4. Niniejszego Statutu.

§2

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach jest gminną jednostką organizacyjną

podporządkowaną organom gminny.

2. Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Sośnicowice.

3. Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w Sośnicowicach przy ul. Bema 6.

§3

1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych

osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w celu

umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Ośrodek w swoim działaniu realizuje zadania własne gminy, w tym o charakterze

obowiązkowym i zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej.

3. Przy wykonywaniu zadań Ośrodek współdziała z samorządem terytorialnym,

ośrodkami pomocy społecznej w całym kraju, powiatowymi centrami pomocy

rodzinie, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Wojewodą Śląskim, jednostkami służby

zdrowia, sądami, policją, szkołami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami,

kościołami oraz innymi podmiotami.

4. Ośrodek może prowadzić postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych.

§4

1. Wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka

dokonuje Burmistrz Miasta.

2. Pracownicy zatrudnieni w MOPS są pracownikami samorządowymi i w sprawach

pracowniczych mają do nich zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych.

 

- 2 -

 

§5

1. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto:

- organizuje pracę ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez

poszczególnych pracowników ośrodka.

- odpowiada materialnie za powierzone mu mienie.

- wykonuje czynności ze stosunku pracy.

§6

1. Burmistrz Miasta udziela Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia

do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu

pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

2. Burmistrz Miasta Sośnicowice może pisemnie upoważnić Kierownika Ośrodka

Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych,

a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1 i ust.2 , mogą być także udzielone innej

osobie na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§7

1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową. Obsługę finansowo-księgową

i kadrową prowadzi Urząd Miejski.

2. Kierownik Ośrodka składa corocznie plan wydatków Ośrodka w formie i terminach

ustalonych uchwałą o procedurze budżetowej.

3.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Miejskiej coroczne

sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy

społecznej.

§8

Majątek Ośrodka stanowią środki trwałe oraz środki nietrwałe stanowiące wyposażenie Ośrodka.

§9

Organizację pracy Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika.

§10

1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej uchwala Rada Miejska w Sośnicowicach.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miejskiej w

Sośnicowicach.

§11

Statut wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej w

Sośnicowicach.

  



Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech