14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XIV/123/2004
nadania statutu ZGKiM w Sośnicowicach
UCHWAŁA Nr XIV/123/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie: nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt. 9 litera h oraz art.40 ust.2 pkt 2 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1 Nadaje się statut zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, będący załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2 Traca moc Uchwały: - Nr XIX/130/92 Rady Gminy Sośnicowice z dnia 26 maja 1992 roku w sprawie nadania Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, - Nr XVI/91/96 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 marca 1996 roku w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, - Nr XX/103/96 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 2 października 1996 roku w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, - Nr VII/66/99 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. § 3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Zawadzki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/123/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 roku Rady Miejskiej w Sośnicowicach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne § 1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwany w dalszym ciągu niniejszego statutu „Zakładem” jest zakładem budżetowym utworzonym na podstawie Uchwały Rady Gminy w Sośnicowicach Nr XV/108/91 z dnia 20 grudnia 1991r. § 2 Siedziba Zakładu mieści się w Sośnicowicach przy ul. Powstańców 6. § 3 Zakład działa na podstawie : 1. Uchwały Rady Gminy Nr XV/108/91 z dnia 20 grudnia 1991r. w sprawie: przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakład budżetowy, 2. Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.), 3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz.148 z późn. zm.), 4. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 43 z późn. zm.), 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. (Dz. U. z 2000r. Nr 122 , poz. 1333 z późn. zm.), 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.). § 4 Zakład nie posiada osobowości prawnej. § 5 Zakład jest samodzielnym zakładem budżetowym prowadzącym działalność gospodarczą na zasadzie odpłatności. § 6 Funkcjonowanie Zakładu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. § 7 Zakład może tworzyć gospodarstwa pomocniczego. ROZDZIAŁ II Cel i przedmiot działania Zakładu § 8 Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie wykonawstwa usług komunalnych i mieszkaniowych. § 9 Do podstawowych zadań Zakładu należą: 1. wywóz nieczystości stałych, 2. wywóz nieczystości płynnych, 3. eksploatacja i prowadzenie wysypisk śmieci, 4. sprzedaż pojemników i kontenerów na śmieci, 5. wyposażanie w kosze uliczne i inne pojemniki na śmieci, 6. oczyszczanie ulic, placów i chodników, 7. prowadzenie akcji zimowej na terenie dróg gminnych, 8. eksploatacja i prowadzenie szaletów publicznych, 9. konserwacja i utrzymanie zasobów zieleni na terenie gminy: - parki,skwery, boiska, - pobocza dróg gminnych (trawy, drzewa, krzewy), 10. likwidacja i zagospodarowywanie dzikich wysypisk śmieci, 11. świadczenie usług transportowych, 12. świadczenie usług hydraulicznych, wodno-kanalizacyjnych, szklarskich, 13. administrowanie budynkami, które są własnością komunalną , 14. budowa i konserwacja obiektów rekreacyjno – sportowych, 15. administracja ujęciami wodnymi, konserwacja i eksploatacja wodociągów, 16. eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków, 17. wykonywanie prac remontowo – budowlanych na rzecz Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych, 18. wykonywanie remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, 19. prowadzenie inwestorstwa zastępczego prac remontowo – budowlanych dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, 20. wykonywanie remontów dróg gminnych i obiektów towarzyszących (mosty, przepusty, rowy), 21. wykonywanie usług zleconych w zakresie robót ogólnobudowlanych, usług transportowych, techniki sanitarnej oraz drobnych napraw i remontów, 22. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. ROZDZIAŁ III Organizacja zakładu § 10 Zakładem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz § 11 Dyrektor działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza. § 12 Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza. § 13 Dyrektor zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. § 14 Dyrektor zakładu ustala w drodze zarządzenia Regulamin Organizacyjny wraz z załączoną do niego strukturą organizacyjną zakładu. § 15 Pracowników Zakładu zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor. § 16 Pracownicy Zakładu otrzymują wynagrodzenie na warunkach przewidzianych w regulaminie wynagradzania zakładu, opracowanym na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz. 708 z późn. zm. ), Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu. ROZDZIAŁ IV Zasady Gospodarki Finansowej § 17 Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem. §18 Przychodami Zakładu są przychody z tytułu sprzedaży usług i innych produktów oraz przychody z tytułu dotacji. §19 Wydatkami Zakładu są jego koszty i inne wydatki nie będące kosztami. §20 Budżet Zakładu wchodzi w skład budżetu Gminy. §21 Zakład posiada własny rachunek bankowy, z którego może dokonywać wypłat do wysokości zgromadzonych na nim środków pieniężnych. § 22 Zakład budżetowy może otrzymać z budżetu dotację przedmiotową. § 23 W zakresie określonym w odrębnych przepisach Zakład może otrzymywać dotację przedmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. ROZDZIAŁ V Majątek ZGKiM § 24 Majątek będący w użytkowaniu Zakładu jest własnością Gminy Sośnicowice. ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe § 25 Likwidacja i reorganizacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej następuje na mocy Uchwały Rady Miejskiej. § 26 Regulamin Organizacyjny Zakładu wymaga zatwierdzenia przez Burmistrza. § 27 Postanowienia § 26 stosuje się odpowiednio do zmian w treści Regulaminu Organizacyjnego Zakładu.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech