14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XIII/112/2004
uchwalenia statutów jednostek pomocniczych
UCHWAŁA Nr XIII/112/2004 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 26.01.2004 r w sprawie: uchwalenia statutów jednostek pomocniczych. Działając na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt.7, art. 35 ust. 1, art.40 ust. 2 pkt.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.). Rada Miejska w SOŚNICOWICACH uchwala: § 1. Statut Miasta Sośnicowice Statut Sołectwa Bargłówka Statut Sołectwa Kozłów Statut Sołectwa Łany Wielkie Statut Sołectwa Rachowice Statut Sołectwa Sierakowice Statut Sołectwa Smolnica Statut Sołectwa Trachy Statut Sołectwa Tworóg Mały Statuty powyższe stanowią załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr X/78/99 z dnia 26.10.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Uchwała Nr XI/82/1999 r z dn. 15.11.1999 r w sprawie uchwalenia Statutu miasta. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. PRZEWODNICZĄCY RADY Krzysztof Zawadzki ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XIII/112 /2004 Rady Miejskie w Sośnicowicach z dnia 26.01.2004 r STATUT SOŁECTWA BARGŁÓWKA Rozdział I Nazwa i teren działania § 1. Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy. § 2. 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE. 2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Statutu Gminy Sośnicowice - niniejszego Statutu § 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś BARGŁÓWKA Rozdział II Organizacja i zakres działania § 4. 1. Organami Sołectwa są: a) Zebranie Wiejskie b) Sołtys 2. Kompetencje organów Sołectwa: a) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie b) Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie 3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa, zobowiązany jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie. 4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych. § 5. 1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa. 2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. § 6. 1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy: 1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania 2) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania 3) tworzenie pomocy sąsiedzkiej 4) utrzymywanie porządku 5) utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp. 6) inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów 7) decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu 8) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 9) wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu 10)Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności: - projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji - przepisów gminnych - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi 11) Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. 12) Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa. § 7. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały. Rozdział III Sołtys i Rada Sołecka § 8. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza. 2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach samorządowych. 3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: - uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej - zwoływanie Zebrań Wiejskich - działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza - wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie - reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza - uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w pracach Komisji Rady dot. Sołectwa - pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku - wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej - prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych - używa pieczęci o następującej treści: "Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko" 4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz sprawozdanie z działalności finansowej § 9. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub Radę Sołecką. 3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i wniosków. § 10. 1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką składającą się z 4-6 członków. 2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom. 4. Rada Sołecka w szczególności: - współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa - podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa - inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców - wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji przedłożonych przez Sołtysa rachunków dokumentujących poniesione wydatki związane ze statutową działalnością sołectwa . Rozdział IV Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał § 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe zamieszkanie na tym terenie. § 12. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: - z własnej inicjatywy - na pisemny wniosek Rady Sołeckiej - na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu - na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz. 3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku § 13. Do zadań zebrania wiejskiego należy : - uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa, - rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków, § 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem. § 15. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady Sołeckiej. 4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa. 5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym celu odpowiednie osoby. § 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem. § 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku. 2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego. Rozdział V Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań § 18. 1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania. 2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. § 20. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego w liczbie 3. 2. Do zadań Komisji należy: - przyjęcie zgłoszeń kandydatów - przeprowadzenie głosowania tajnego - w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady sołeckiej - ustalenie wyników głosowania - za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów - ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów 3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz. 4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów. 5. Wybór Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku 6. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia 7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. § 21. 1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego. 3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21. § 22. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem. Rozdział VI Gospodarka finansowa Sołectwa § 23 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy. Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych danego sołectwa. 2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych jednostek, partii towarzystw itp. 3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy. 4. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach Rozdział VII Kontrola i nadzór nad Sołectwem § 24. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska . 2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności: - rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa - zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji. 3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa. 4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Rozdział VIII Postanowienia końcowe § 25. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska. ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XIII/112 /2004 Rady Miejskie w Sośnicowicach z dnia 26.01.2004 r STATUT SOŁECTWA ŁANY WIELKIE Rozdział I Nazwa i teren działania § 1. Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy. § 2. 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE. 2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Statutu Gminy Sośnicowice - niniejszego Statutu § 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś ŁANY WIELKIE. Rozdział II Organizacja i zakres działania § 4. 1. Organami Sołectwa są: a) Zebranie Wiejskie b) Sołtys 2. Kompetencje organów Sołectwa: a) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie b) Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie 3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa, zobowiązany jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie. 4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych. § 5. 1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa. 2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. § 6. 1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy: 1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania 2) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania 3) tworzenie pomocy sąsiedzkiej 4) utrzymywanie porządku 5) utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp. 6) inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów 7) decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu 8) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 9) wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu 10)Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności: - projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji - przepisów gminnych - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi 11) Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. 12) Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa. § 7. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały. Rozdział III Sołtys i Rada Sołecka § 8. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza. 2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach samorządowych. 3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: - uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej - zwoływanie Zebrań Wiejskich - działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza - wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie - reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza - uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w pracach Komisji Rady dot. Sołectwa - pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku - wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej - prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych - używa pieczęci o następującej treści: "Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko" 4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz sprawozdanie z działalności finansowej § 9. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub Radę Sołecką. 3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i wniosków. § 10. 1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką składającą się z 4-6 członków. 2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom. 4. Rada Sołecka w szczególności: - współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa - podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa - inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców - wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji przedłożonych przez Sołtysa rachunków dokumentujących poniesione wydatki związane ze statutową działalnością sołectwa . Rozdział IV Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał § 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe zamieszkanie na tym terenie. § 12. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: - z własnej inicjatywy - na pisemny wniosek Rady Sołeckiej - na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu - na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz. 3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku § 13. Do zadań zebrania wiejskiego należy : - uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa, - rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków, § 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem. § 15. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady Sołeckiej. 4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa. 5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym celu odpowiednie osoby. § 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem. § 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku. 2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego. Rozdział V Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań § 18. 1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania. 2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. § 20. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego w liczbie 3. 2. Do zadań Komisji należy: - przyjęcie zgłoszeń kandydatów - przeprowadzenie głosowania tajnego - w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady sołeckiej - ustalenie wyników głosowania - za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów - ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów 3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz. 4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów. 5. Wybór Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku 6. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia 7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. § 21. 1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego. 3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21. § 22. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem. Rozdział VI Gospodarka finansowa Sołectwa § 23 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy. Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych danego sołectwa. 2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych jednostek, partii towarzystw itp. 3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy. 4. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach Rozdział VII Kontrola i nadzór nad Sołectwem § 24. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska . 2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności: - rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa - zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji. 3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa. 4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Rozdział VIII Postanowienia końcowe § 25. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska. ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XIII/112 /2004 Rady Miejskie w Sośnicowicach z dnia 26.01.2004 r STATUT SOŁECTWA SIERAKOWICE Rozdział I Nazwa i teren działania § 1. Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy. § 2. 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE. 2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Statutu Gminy Sośnicowice - niniejszego Statutu § 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś SIERAKOWICE Rozdział II Organizacja i zakres działania § 4. 1. Organami Sołectwa są: a) Zebranie Wiejskie b) Sołtys 2. Kompetencje organów Sołectwa: a) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie b) Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie 3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa, zobowiązany jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie. 4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych. § 5. 1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa. 2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. § 6. 1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy: 1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania 2) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania 3) tworzenie pomocy sąsiedzkiej 4) utrzymywanie porządku 5) utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp. 6) inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów 7) decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu 8) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 9) wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu 10)Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności: - projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji - przepisów gminnych - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi 11) Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. 12) Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa. § 7. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały. Rozdział III Sołtys i Rada Sołecka § 8. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza. 2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach samorządowych. 3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: - uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej - zwoływanie Zebrań Wiejskich - działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza - wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie - reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza - uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w pracach Komisji Rady dot. Sołectwa - pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku - wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej - prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych - używa pieczęci o następującej treści: "Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko" 4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz sprawozdanie z działalności finansowej § 9. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub Radę Sołecką. 3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i wniosków. § 10. 1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką składającą się z 4-6 członków. 2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom. 4. Rada Sołecka w szczególności: - współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa - podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa - inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców - wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji przedłożonych przez Sołtysa rachunków dokumentujących poniesione wydatki związane ze statutową działalnością sołectwa . Rozdział IV Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał § 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe zamieszkanie na tym terenie. § 12. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: - z własnej inicjatywy - na pisemny wniosek Rady Sołeckiej - na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu - na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz. 3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku § 13. Do zadań zebrania wiejskiego należy : - uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa, - rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków, § 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem. § 15. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady Sołeckiej. 4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa. 5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym celu odpowiednie osoby. § 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem. § 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku. 2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego. Rozdział V Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań § 18. 1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania. 2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. § 20. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego w liczbie 3. 2. Do zadań Komisji należy: - przyjęcie zgłoszeń kandydatów - przeprowadzenie głosowania tajnego - w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady sołeckiej - ustalenie wyników głosowania - za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów - ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów 3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz. 4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów. 5. Wybór Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku 6. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia 7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. § 21. 1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego. 3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21. § 22. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem. Rozdział VI Gospodarka finansowa Sołectwa § 23 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy. Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych danego sołectwa. 2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych jednostek, partii towarzystw itp. 3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy. 4. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach Rozdział VII Kontrola i nadzór nad Sołectwem § 24. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska . 2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności: - rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa - zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji. 3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa. 4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Rozdział VIII Postanowienia końcowe § 25. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska. ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XIII/112 /2004 Rady Miejskie w Sośnicowicach z dnia 26.01.2004 r STATUT SOŁECTWA TRACHY Rozdział I Nazwa i teren działania § 1. Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy. § 2. 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE. 2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Statutu Gminy Sośnicowice - niniejszego Statutu § 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś TRACHY Rozdział II Organizacja i zakres działania § 4. 1. Organami Sołectwa są: a) Zebranie Wiejskie b) Sołtys 2. Kompetencje organów Sołectwa: a) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie b) Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie 3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa, zobowiązany jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie. 4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych. § 5. 1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa. 2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. § 6. 1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy: 1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania 2) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania 3) tworzenie pomocy sąsiedzkiej 4) utrzymywanie porządku 5) utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp. 6) inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów 7) decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu 8) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 9) wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu 10)Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności: - projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji - przepisów gminnych - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi 11) Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. 12) Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa. § 7. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały. Rozdział III Sołtys i Rada Sołecka § 8. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza. 2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach samorządowych. 3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: - uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej - zwoływanie Zebrań Wiejskich - działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza - wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie - reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza - uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w pracach Komisji Rady dot. Sołectwa - pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku - wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej - prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych - używa pieczęci o następującej treści: "Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko" 4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz sprawozdanie z działalności finansowej § 9. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub Radę Sołecką. 3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i wniosków. § 10. 1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką składającą się z 4-6 członków. 2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom. 4. Rada Sołecka w szczególności: - współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa - podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa - inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców - wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji przedłożonych przez Sołtysa rachunków dokumentujących poniesione wydatki związane ze statutową działalnością sołectwa . Rozdział IV Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał § 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe zamieszkanie na tym terenie. § 12. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: - z własnej inicjatywy - na pisemny wniosek Rady Sołeckiej - na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu - na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz. 3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku § 13. Do zadań zebrania wiejskiego należy : - uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa, - rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków, § 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem. § 15. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady Sołeckiej. 4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa. 5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym celu odpowiednie osoby. § 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem. § 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku. 2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego. Rozdział V Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań § 18. 1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania. 2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. § 20. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego w liczbie 3. 2. Do zadań Komisji należy: - przyjęcie zgłoszeń kandydatów - przeprowadzenie głosowania tajnego - w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady sołeckiej - ustalenie wyników głosowania - za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów - ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów 3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz. 4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów. 5. Wybór Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku 6. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia 7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. § 21. 1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego. 3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21. § 22. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem. Rozdział VI Gospodarka finansowa Sołectwa § 23 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy. Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych danego sołectwa. 2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych jednostek, partii towarzystw itp. 3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy. 4. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach Rozdział VII Kontrola i nadzór nad Sołectwem § 24. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska . 2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności: - rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa - zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji. 3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa. 4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Rozdział VIII Postanowienia końcowe § 25. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska. ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XIII/112 /2004 Rady Miejskie w Sośnicowicach z dnia 26.01.2004 r STATUT SOŁECTWA KOZŁÓW Rozdział I Nazwa i teren działania § 1. Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy. § 2. 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE. 2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Statutu Gminy Sośnicowice - niniejszego Statutu § 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś KOZŁÓW Rozdział II Organizacja i zakres działania § 4. 1. Organami Sołectwa są: a) Zebranie Wiejskie b) Sołtys 2. Kompetencje organów Sołectwa: a) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie b) Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie 3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa, zobowiązany jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie. 4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych. § 5. 1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa. 2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. § 6. 1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy: 1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania 2) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania 3) tworzenie pomocy sąsiedzkiej 4) utrzymywanie porządku 5) utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp. 6) inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów 7) decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu 8) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 9) wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu 10)Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności: - projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji - przepisów gminnych - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi 11) Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. 12) Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa. § 7. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały. Rozdział III Sołtys i Rada Sołecka § 8. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza. 2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach samorządowych. 3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: - uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej - zwoływanie Zebrań Wiejskich - działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza - wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie - reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza - uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w pracach Komisji Rady dot. Sołectwa - pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku - wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej - prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych - używa pieczęci o następującej treści: "Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko" 4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz sprawozdanie z działalności finansowej § 9. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub Radę Sołecką. 3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i wniosków. § 10. 1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką składającą się z 4-6 członków. 2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom. 4. Rada Sołecka w szczególności: - współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa - podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa - inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców - wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji przedłożonych przez Sołtysa rachunków dokumentujących poniesione wydatki związane ze statutową działalnością sołectwa . Rozdział IV Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał § 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe zamieszkanie na tym terenie. § 12. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: - z własnej inicjatywy - na pisemny wniosek Rady Sołeckiej - na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu - na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz. 3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku § 13. Do zadań zebrania wiejskiego należy : - uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa, - rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków, § 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem. § 15. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady Sołeckiej. 4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa. 5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym celu odpowiednie osoby. § 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem. § 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku. 2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego. Rozdział V Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań § 18. 1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania. 2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. § 20. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego w liczbie 3. 2. Do zadań Komisji należy: - przyjęcie zgłoszeń kandydatów - przeprowadzenie głosowania tajnego - w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady sołeckiej - ustalenie wyników głosowania - za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów - ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów 3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz. 4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów. 5. Wybór Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku 6. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia 7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. § 21. 1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego. 3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21. § 22. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem. Rozdział VI Gospodarka finansowa Sołectwa § 23 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy. Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych danego sołectwa. 2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych jednostek, partii towarzystw itp. 3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy. 4. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach Rozdział VII Kontrola i nadzór nad Sołectwem § 24. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska . 2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności: - rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa - zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji. 3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa. 4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Rozdział VIII Postanowienia końcowe § 25. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska. ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XIII/112 /2004 Rady Miejskie w Sośnicowicach z dnia 26.01.2004 r STATUT SOŁECTWA RACHOWICE Rozdział I Nazwa i teren działania § 1. Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy. § 2. 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE. 2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Statutu Gminy Sośnicowice - niniejszego Statutu § 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś RACHOWICE Rozdział II Organizacja i zakres działania § 4. 1. Organami Sołectwa są: a) Zebranie Wiejskie b) Sołtys 2. Kompetencje organów Sołectwa: a) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie b) Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie 3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa, zobowiązany jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie. 4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych. § 5. 1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa. 2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. § 6. 1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy: 1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania 2) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania 3) tworzenie pomocy sąsiedzkiej 4) utrzymywanie porządku 5) utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp. 6) inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów 7) decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu 8) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 9) wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu 10)Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności: - projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji - przepisów gminnych - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi 11) Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. 12) Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa. § 7. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały. Rozdział III Sołtys i Rada Sołecka § 8. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza. 2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach samorządowych. 3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: - uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej - zwoływanie Zebrań Wiejskich - działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza - wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie - reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza - uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w pracach Komisji Rady dot. Sołectwa - pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku - wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej - prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych - używa pieczęci o następującej treści: "Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko" 4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz sprawozdanie z działalności finansowej § 9. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub Radę Sołecką. 3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i wniosków. § 10. 1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką składającą się z 4-6 członków. 2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom. 4. Rada Sołecka w szczególności: - współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa - podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa - inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców - wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji przedłożonych przez Sołtysa rachunków dokumentujących poniesione wydatki związane ze statutową działalnością sołectwa . Rozdział IV Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał § 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe zamieszkanie na tym terenie. § 12. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: - z własnej inicjatywy - na pisemny wniosek Rady Sołeckiej - na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu - na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz. 3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku § 13. Do zadań zebrania wiejskiego należy : - uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa, - rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków, § 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem. § 15. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady Sołeckiej. 4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa. 5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym celu odpowiednie osoby. § 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem. § 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku. 2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego. Rozdział V Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań § 18. 1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania. 2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. § 20. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego w liczbie 3. 2. Do zadań Komisji należy: - przyjęcie zgłoszeń kandydatów - przeprowadzenie głosowania tajnego - w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady sołeckiej - ustalenie wyników głosowania - za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów - ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów 3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz. 4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów. 5. Wybór Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku 6. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia 7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. § 21. 1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego. 3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21. § 22. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem. Rozdział VI Gospodarka finansowa Sołectwa § 23 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy. Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych danego sołectwa. 2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych jednostek, partii towarzystw itp. 3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy. 4. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach Rozdział VII Kontrola i nadzór nad Sołectwem § 24. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska . 2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności: - rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa - zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji. 3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa. 4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Rozdział VIII Postanowienia końcowe § 25. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska. ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XIII/112 /2004 Rady Miejskie w Sośnicowicach z dnia 26.01.2004 r STATUT SOŁECTWA SMOLNICA Rozdział I Nazwa i teren działania § 1. Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy. § 2. 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE. 2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Statutu Gminy Sośnicowice - niniejszego Statutu § 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś SMOLNICA Rozdział II Organizacja i zakres działania § 4. 1. Organami Sołectwa są: a) Zebranie Wiejskie b) Sołtys 2. Kompetencje organów Sołectwa: a) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie b) Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie 3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa, zobowiązany jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie. 4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych. § 5. 1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa. 2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. § 6. 1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy: 1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania 2) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania 3) tworzenie pomocy sąsiedzkiej 4) utrzymywanie porządku 5) utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp. 6) inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów 7) decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu 8) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 9) wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu 10)Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności: - projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji - przepisów gminnych - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi 11) Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. 12) Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa. § 7. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały. Rozdział III Sołtys i Rada Sołecka § 8. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza. 2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach samorządowych. 3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: - uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej - zwoływanie Zebrań Wiejskich - działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza - wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie - reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza - uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w pracach Komisji Rady dot. Sołectwa - pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku - wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej - prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych - używa pieczęci o następującej treści: "Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko" 4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz sprawozdanie z działalności finansowej § 9. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub Radę Sołecką. 3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i wniosków. § 10. 1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką składającą się z 4-6 członków. 2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom. 4. Rada Sołecka w szczególności: - współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa - podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa - inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców - wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji przedłożonych przez Sołtysa rachunków dokumentujących poniesione wydatki związane ze statutową działalnością sołectwa . Rozdział IV Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał § 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe zamieszkanie na tym terenie. § 12. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: - z własnej inicjatywy - na pisemny wniosek Rady Sołeckiej - na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu - na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz. 3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku § 13. Do zadań zebrania wiejskiego należy : - uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa, - rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków, § 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem. § 15. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady Sołeckiej. 4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa. 5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym celu odpowiednie osoby. § 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem. § 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku. 2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego. Rozdział V Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań § 18. 1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania. 2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. § 20. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego w liczbie 3. 2. Do zadań Komisji należy: - przyjęcie zgłoszeń kandydatów - przeprowadzenie głosowania tajnego - w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady sołeckiej - ustalenie wyników głosowania - za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów - ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów 3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz. 4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów. 5. Wybór Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku 6. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia 7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. § 21. 1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego. 3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21. § 22. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem. Rozdział VI Gospodarka finansowa Sołectwa § 23 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy. Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych danego sołectwa. 2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych jednostek, partii towarzystw itp. 3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy. 4. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach Rozdział VII Kontrola i nadzór nad Sołectwem § 24. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska . 2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności: - rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa - zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji. 3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa. 4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Rozdział VIII Postanowienia końcowe § 25. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska. ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XIII/112 /2004 Rady Miejskie w Sośnicowicach z dnia 26.01.2004 r STATUT SOŁECTWA TWORÓG MAŁY Rozdział I Nazwa i teren działania § 1. Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy. § 2. 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE. 2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Statutu Gminy Sośnicowice - niniejszego Statutu § 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś TWORÓG MAŁY Rozdział II Organizacja i zakres działania § 4. 1. Organami Sołectwa są: a) Zebranie Wiejskie b) Sołtys 2. Kompetencje organów Sołectwa: a) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie b) Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie 3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa, zobowiązany jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie. 4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych. § 5. 1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa. 2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. § 6. 1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy: 1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania 2) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania 3) tworzenie pomocy sąsiedzkiej 4) utrzymywanie porządku 5) utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp. 6) inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów 7) decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu 8) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 9) wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu 10)Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności: - projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji - przepisów gminnych - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi 11) Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. 12) Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa. § 7. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały. Rozdział III Sołtys i Rada Sołecka § 8. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza. 2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach samorządowych. 3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: - uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej - zwoływanie Zebrań Wiejskich - działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza - wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie - reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza - uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w pracach Komisji Rady dot. Sołectwa - pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku - wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej - prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych - używa pieczęci o następującej treści: "Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko" 4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz sprawozdanie z działalności finansowej § 9. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub Radę Sołecką. 3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i wniosków. § 10. 1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką składającą się z 4-6 członków. 2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom. 4. Rada Sołecka w szczególności: - współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa - podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa - inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców - wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji przedłożonych przez Sołtysa rachunków dokumentujących poniesione wydatki związane ze statutową działalnością sołectwa . Rozdział IV Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał § 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe zamieszkanie na tym terenie. § 12. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: - z własnej inicjatywy - na pisemny wniosek Rady Sołeckiej - na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu - na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz. 3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku § 13. Do zadań zebrania wiejskiego należy : - uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa, - rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków, § 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem. § 15. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady Sołeckiej. 4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa. 5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. 6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym celu odpowiednie osoby. § 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem. § 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku. 2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego. Rozdział V Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań § 18. 1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania. 2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. § 20. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego w liczbie 3. 2. Do zadań Komisji należy: - przyjęcie zgłoszeń kandydatów - przeprowadzenie głosowania tajnego - w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady sołeckiej - ustalenie wyników głosowania - za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów - ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów 3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz. 4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów. 5. Wybór Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku 6. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia 7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. § 21. 1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego. 3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21. § 22. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem. Rozdział VI Gospodarka finansowa Sołectwa § 23 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy. Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych danego sołectwa. 2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych jednostek, partii towarzystw itp. 3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy. 4. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach Rozdział VII Kontrola i nadzór nad Sołectwem § 24. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska . 2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności: - rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa - zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji. 3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa. 4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Rozdział VIII Postanowienia końcowe § 25. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska. ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XIII/112/2003 Rady Miejskie w Sośnicowicach z dnia 26.01.2004 r STATUT MIASTA SOŚNICOWICE Rozdział I Nazwa i teren działania § 1. Wspólnotę lokalną stanowią mieszkańcy miasta Sośnicowice. § 2. 1. Miasto jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE. 2. Miasto działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Statutu Gminy Sośnicowice - niniejszego Statutu § 3. Teren działania miasta Sośnicowice obejmuje jego obszar. Rozdział II Organizacja i zakres działania § 4. 1. Organami miasta są: a) Zebranie miejskie b) Przewodniczący Rady Mieszkańców 2. Kompetencje organów miasta: a) Zebranie miejskie - organ uchwałodawczy w mieście b) Przewodniczący Rady Mieszkańców - organ wykonawczy w mieście 3. Przewodniczący Rady Mieszkańców , jako właściwy organ do reprezentowania Miasta, zobowiązany jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Miejskie. 4. Przewodniczący Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych. § 5 1. Członkiem Rady Mieszkańców może być mieszkaniec zamieszkały na terenie miasta Sośnicowice. 2. Kadencja Przewodniczącego Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców trwa 4 lata § 6. 1. Do zadań wspólnoty mieszkańców miasta należy: 1) rozpatrywanie spraw kulturalnych, sportowych i wypoczynkowych 2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania 3) utrzymywanie, konserwacja, remont miejskich obiektów,( urządzeń komunalnych) 4) inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania , budowy i konserwacji dróg placów i mostów 5) decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego miastu 6) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy 7) Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności: - projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej miasta), co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji - przepisów gminnych - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych do potrzeb mieszkańców miasta 8) Zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego oraz rozporządzanie dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. 9) Uchwały i opinie Zebrania Miejskiego, Przewodniczący Rady Mieszkańców, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Przewodniczącego Rady Mieszkańców. 10) Wszelkie czynności związane z kreowaniem i zmianami terytorialnymi miasta nie mogą odbyć się bez udziału właściwych organów § 7. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć Rada Mieszkańców nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały. Rozdział III Przewodniczący Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców § 8. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w mieście oraz zapewnienia stałej łączności między wspólnotą miejską miasta a , Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy miasta Sośnicowice wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Radę Mieszkańców. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Miejskim zwołanym przez Burmistrza. 2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach samorządowych. 3. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Mieszkańców należy w szczególności: - uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej - zwoływanie Zebrań Miejskich - działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania , Rady Miejskiej i Burmistrza - wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w mieście - reprezentowanie mieszkańców miasta na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza - uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w pracach Komisji Rady dot. miasta - pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku - wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej - prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem miasta, prowadzenie gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych - używa pieczęci o następującej treści: "Przewodniczący Rady Mieszkańców ....................... imię i nazwisko" 4. Na Zebraniach miejskich Przewodniczący Rady Mieszkańców przedkłada informację o swojej działalności oraz sprawozdanie z działalności finansowej § 9. 1. Przewodniczący Rady Mieszkańców bierze udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Miasta Burmistrz może zaprosić Przewodniczącego Rady Mieszkańców lub Radę Mieszkańców. 3. Na sesjach Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Mieszkańców ma prawo zabierania głosu, podczas zgłaszania interpelacji i wniosków. § 10. 1. Przy wykonywaniu zadań Przewodniczący Rady Mieszkańców trwale współdziała z Radą Mieszkańców składającą się 4-6 członków. 2. Rada Mieszkańców ma charakter opiniodawczy i doradczy. 3. Posiedzenie Rada Mieszkańców organizuje Przewodniczący Rady Mieszkańców i przewodniczy obradom. 4. Rada Mieszkańców w szczególności: - współdziała z Przewodniczącym Rady Mieszkańców w prowadzeniu i załatwianiu spraw miasta - podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego miasta - inicjuje działania społeczne użyteczne dla miasta i jego mieszkańców - wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji przedłożonych przez Przewodniczącego rachunków dokumentujących wydatki poniesione przez wspólnotę mieszkańców Miasta Sośnicowice Rozdział IV Zasady i tryb zwoływania Zebrań Miejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał § 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Miejskim mają wszyscy mieszkańcy Miasta 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom miasta mającym stałe zamieszkanie na tym terenie. § 12. 1. Zebranie Miejskie zwołuje Przewodniczący Rady Mieszkańców: - z własnej inicjatywy - na pisemny wniosek Rady Mieszkańców - na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu - na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 2. W przypadku nie zwołania Zebrania przez Przewodniczącego Rady Mieszkańców może to uczynić Burmistrz. 3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku § 13. Do zadań zebrania miejskiego należy : - uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków wspólnoty miejskiej, - rozpatrywanie sprawozdania Przewodniczącego Rady Mieszkańców z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków, § 14. 1. Zebranie Miejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Przewodniczący Rady Mieszkańców podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem. § 15. 1. Zebranie Miejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Miasta zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Miasta. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie Miejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Zebranie Miejskie otwiera Przewodniczący Rady Mieszkańców i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady Mieszkańców. 4. Porządek obrad ustala Zebranie Miejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Przewodniczącego Rady Mieszkańców . 5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Mieszkańców. 6. Obowiązkiem Przewodniczącego Rady Mieszkańców jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym celu odpowiednie osoby. § 16. W celu udzielenia Przewodniczącemu Rady Mieszkańców stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego . § 17. 1. Uchwały Zebrania Miejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku. 2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego. Rozdział V Tryb wyboru Przewodniczącego Rady Mieszkańców i Rady Mieszkańców oraz ich odwołań § 18. 1. Zebranie Miejskie, na którym może być dokonany wybór Przewodniczącego Rady Mieszkańców i członków Rady Mieszkańców zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Mieszkańców oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania. 2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Miejskiego dla wyboru lub odwołaniu Przewodniczącego Rady Mieszkańców podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego Rady Mieszkańców i Rady Mieszkańców na Zebraniu Miejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Miasta. 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie. 3. Na Zebraniu Miejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. § 20. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Miejskiego w liczbie 3. 2. Do zadań Komisji należy: - przyjęcie zgłoszeń kandydatów - przeprowadzenie głosowania tajnego - w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Przewodniczącego Rady Mieszkańców w drugiej wyboru członków rady mieszkańców - ustalenie wyników głosowania - za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów - ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów 3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz. 4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów. 5. Wybór Przewodniczącego Rady Mieszkańców polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku 6. Wybór członków Rady Mieszkańców polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia 7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia. § 21. 1. Przewodniczący Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców mogą być odwołani przez Zebranie Miejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego. 3. Zasady odwołania Przewodniczący Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców dokonuje się tak jak w § 20 , 21,. § 22. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Mieszkańców lub wybranie nowego składu całej Rady Mieszkańców przeprowadza samodzielnie zebranie miejskie zwołane przez Przewodniczącego Rady Mieszkańców w trybie określonym niniejszym Statutem Rozdział VI Gospodarka finansowa Miasta § 23 1. Gospodarka finansowa wspólnoty miejskiej prowadzona jest w ramach budżetu gminy. Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych miasta. 2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace porządkowe oraz imprezy miejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych jednostek, partii towarzystw itp. 3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Miejskie w formie uchwały. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami wspólnoty miejskiej opisuje Przewodniczący rady Mieszkańców i przedkłada do akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Mieszkańców. Tak opisany rachunek przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy. 4. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach Rozdział VII Kontrola i nadzór nad Miastem § 24. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością wspólnoty miejskiej sprawuje Rada Miejska . 2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności: - rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej - zarządzenie, dokonywanie lustracji wspólnoty miejskiej i oceny jej stanu na sesji. 3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową wspólnoty miejskiej . 4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej wspólnoty miejskiej przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Rozdział VIII Postanowienia końcowe § 25. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech