14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XIII/107/2004
zatwierdzenia
UCHWAŁA Nr XIII / 107 / 2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26.01.2004r. w sprawie: zatwierdzenia „ Regulaminu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust.1, art. 405 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr poz. 1085 z późń. zm.) Rada Miejska Sośnicowic u c h w a l a : § 1 „Regulamin Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gminy Sośnicowice” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały przestaje obowiązywać Regulamin Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, przyjęty Uchwałą Nr 54/96 Zarządu Miasta Sośnicowice z dnia 25.11.1996r. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Krzysztof Zawadzki Załącznik do Uchwały Nr.XIII/107/2004 Rady Miejskiej Sośnicowic z dnia.26.01.2004r. REGULAMIN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY SOŚNICOWICE ustala zasady wspierania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.. § 1 Dofinansowanie lub finansowanie zdań związanych z ochroną środowiska odbywa się przez: 1.Bezpośrednie finansowanie zadań realizowanych przez gminę prowadzą i nadzorują merytorycznie wydziałów Urzędu Miejskiego Sośnicowice i miejskich jednostek organizacyjnych. 2.Dotacji dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej działających lub mających siedzibę na terenie gminy Sośnicowice na zadania realizowane na terenie gminy Sosnicowice § 2. Warunkiem otrzymania dotacji jest: 1.Bieżące wywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących dochody funduszu, przez co najmniej ostatni rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku. 2.Oświadczenie, że przy realizacji zadania będzie zachowany tryb przewidziany ustawą o zamówieniach publicznych. 3.Przedłożenie dokumentów koniecznych do prawidłowego stosowania ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw (Dz.U.Nr 141, poz. 1177, dalej: ustawa), a w szczególności informacji o terminach i wysokości uzyskanej pomocy w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających złożenie wniosku. 4.przedłożenie oferty gwarantującej realizację zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 5.przestawienie zapewnienia pełnego finansowania przedsięwzięcia z innych źródeł finansowych. § 3 Środki z Gminnego Funduszu można przeznaczyć na: 1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, 2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, 4. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, 5. urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, 6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, 7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, 8. profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska, 9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, 10. wspieranie ekologicznych form transportu, 11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, 12. inne zadania ustalone przez radę miejską, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska. § 4. Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być przyznawane w formie dotacji dla inwestycji lub przedsięwzięć w wysokości do 25% kosztów inwestycji lub przedsięwzięcia. Zadania realizowane przez gminę, w tym gminne jednostki organizacyjne, mogą być finansowane w wysokości do 100% . § 5. Listę zadań priorytetowych do dofinansowania na dany rok budżetowy ustala Rada Miejska, spośród inwestycji lub przedsięwzięć: 1. realizowanych przez gminę w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców, 2. posiadające charakter ogólnogminny, 3. zgodnych z gminnym programem ochrony środowiska, 4. ujętych na liście zadań priorytetowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 6. 1. Ubiegający się o przyznanie środków finansowych na dany rok, do dnia 15 września roku poprzedzającego składają stosowne wnioski do Urzędu Miejskiego. 2. W przypadku zadań realizowanych przez gminę dopuszcza się składanie wniosków o przyznanie środków finansowych w terminie innym niż wskazany w § 5 pkt 1, po pozytywnym ich zaopiniowaniu przez Burmistrza Miasta. 3. Wnioski należy składać na etapie przygotowania przedsięwzięcia bądź inwestycji. 4. Wniosek powinien zawierać: 4.1. Dane wnioskodawcy. 4.2. Opis inwestycji lub przedsięwzięcia objętego wnioskiem. 4.3. Ramowy harmonogram rzeczowo- finansowy inwestycji lub przedsięwzięcia . 4.4. Termin realizacji inwestycji lub przedsięwzięcia. 4.5. Wyszczególnienie udziału środków własnych i pochodzących z innych źródeł w realizacji inwestycji lub przedsięwzięcia. 4.6. Inne informacje umożliwiające ocenę wniosku w tym wyszczególnienie posiadanych pozwoleń i uzgodnień wymaganych dla realizacji inwestycji lub przedsięwzięcia. § 7. 1.Wnioski poddane są kwalifikacji formalnej i pod względem najlepszych efektów ekologicznych przez właściwy w sprawach ochrony środowiska referat Urzędu Miejskiego, następnie są przekazywane Burmistrzowi Miasta, który przedkłada je właściwej komisji Rady Miejskiej projekt rozdysponowania środków na następny rok, w formie projektu uchwały w sprawie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. § 8. 1.Rada Miejska zatwierdza uchwałą zadania przeznaczone do dofinansowania w danym roku budżetowym. 2.W przypadku przydzielenia dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymagane jest uprzednie zawarcie umowy. 3.Wypłata dotacji następuje na warunkach określonych w umowie do wysokości przyznanej kwoty na podstawie udokumentowanych wydatków. § 9. Wymieniona w § 7 umowa powinna określać: 1. Nazwę zadania. 2. Wysokość kwoty dofinansowania. 3.Planowany ogólny koszt zadania i czas jego realizacji oraz termin wykorzystania dofinansowania 4.Planowany efekt ekologiczny oraz sposób i termin jego uzyskania. 5.Termin wypłaty środków finansowych oraz formę rozliczeń. 6.Zasady kontroli wykorzystania udzielonego dofinansowania . 7.Obowiązek zwrotu środków finansowych w razie stwierdzenia , że: 7.1. Podmiot odstąpił od realizacji celu, na który je przekazano. 7.2. Dofinansowanie lub jego część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, określonym w umowie. 8.Obowiązek wydatkowania przyznanych środków zgodnie z postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych. § 10 1.Skarbnik Gminy przedstawia projekt uchwały w sprawie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska do zatwierdzenia Radzie Miejskiej. 2. Burmistrz Miasta zatwierdzone zestawienie przychodów i wydatków gminnego Funduszu podaje do publicznej wiadomości. § 11. Obsługę finansowo- księgową Funduszu sprawuje Skarbnik Gminy. § 12. Niniejszy regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską Sośnicowic


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech