14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XI/76/2003
nadanie statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach
UCHWAŁA Nr.XI/ 76 /2003 RADY MIEJSKIEJ w SOŚNICOWICACH z dnia 27.11.2003r. w sprawie: nadania statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach , Na podstawie: art.13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tekst jednolity Dz.U.2001r Nr.13 poz.123) art 11 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27czerwca 1997r o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz 539 z póżn. zm.) art 40 ust 2, art 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 Nr.142 poz.1591 z póź. zm.) RADA MIEJSKA w Sośnicowicach U C H W A L A § 1 Nadać gminnej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach Statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Traci moc uchwała Nr XXIII/188/2001 z dnia 10.04.2001 Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic § 4 Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Zawadzki Zał. Nr.1 do Uchwały Nr.XI/ 76 /2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27.11.2003r STATUT MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w SOŚNICOWICACH I. Przepisy ogólne 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej z dnia 15.01.1949 r i działa na podstawie : - Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz. u. Nr.85 z 1997 r poz. 539 z późniejszymi zmianami), - Ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr.13 z 2001 r poz. 123), - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), 2. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 3. Siedzibą Biblioteki jest miasto Sośnicowice, a terenem jej działania jest miasto i gmina Sośnicowice 4. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Sośnicowice, które zapewnia warunki jej działalności i rozwoju odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić bibliotece w szczególności : lokal, środki na : wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakupu zbiorów bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników. 5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r (Dz.U. Nr.20 poz.80), Biblioteka została wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury, prowadzonej przez organizatora pod Nr.OSO-4014 w dniu 1.06.1992 r uzyskując osobowość prawną. 6. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Sośnicowic. 7. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje oraz pomocy instrukcyjno-merytorycznej i szkoleniowej udziela Blblioteka Śląska, pełniąca w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej. 8. Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. II. Cele i zadania Biblioteki Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb Oświatowych informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta i gminy. 9. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno- bibliograficznej na terenie miasta i gminy. 3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta i gminy, 4. organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo, 5. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, 6. doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki, 7. doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie. III. Organy Biblioteki i jej organizacja. 10. 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz. 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Sośnicowic, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych. 11. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością. 2. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki. 3. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami. 4. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określa umowa o pracę. 12. 1. Siedziba Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się w Sośnicowicach przy ul. Kościuszki 22. 2. W siedzibie Biblioteki znajduje się wypożyczalnia zbiorów bibliotecznych oraz czytelnia książek i prasy. 13 Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. IV. Gospodarka finansowa 14 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania. 2. Przychodami Biblioteki są dotacje budżetowe, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Obsługę finansową Biblioteki prowadzi główny księgowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. V. Postanowienia końcowe 1. Statut nadaje Bibliotece Rada Miejska 2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech