14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XI/83/2003
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice
UCHWAŁA NR XI/83/2003 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH Z DNIA 27 listopada 2003 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717), RADA MIEJSKA W SOŚNICOWICACH u c h w a l a : § 1. 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice. 2. Przedmiotem zmiany Studium będą obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym. § 2. Granice opracowania zmiany Studium przedstawia mapa stanowiąca załącznik graficzny do niniejszej uchwały oraz analiza zasadności wykonania studium. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sośnicowice. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Krzysztof Zawadzki


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech