18-08-2022r.
godzina 22:11
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 138977 raz(y)


[Panel administracyjny]

Ośrodek Pomocy Spłecznej :: 7. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Tak, więc, każdy człowiek, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie może sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, ma prawo zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest właściwym według miejsca zamieszkania. Do Ośrodka można się zgłosić osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Pomoc społeczna może być również udzielana z własnej inicjatywy Ośrodka (z urzędu).

Wniosek winien zawierać informacje o: problemie (problemach), w których rozwiązaniu rodzina lub osoba potrzebuje pomocy (możliwie precyzyjne i szczegółowo określone), wszystkich dochodach wspólnie zamieszkujących członków rodziny za ostatni miesiąc (odpowiednio udokumentowanych), wszystkich niezbędnych wydatkach rodziny za np. ostatni miesiąc (opłaty za mieszkanie, leczenie i leki, rehabilitacja i inne), niezaspokojonych, istotnych życiowo potrzebach rodziny.

Po złożeniu wniosku, w ciągu najdalej czternastu dni, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, gdyż przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego /środowiskowego/ we właściwym miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń oraz powody ubiegania się o te świadczenia. Wszelkie informacje, jakie powierza się pracownikowi socjalnemu podczas rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej. W postępowaniu przyznania świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

 Podstawą ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej, stanu zdrowia osoby ubiegającej się o świadczenia stanowią w szczególności następujące dokumenty: dowód osobisty, zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (pomniejszonego o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne) - osoba zatrudniona, odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca - emeryt (rencista), osoba niepełnosprawna oprócz odcinka renty z poprzedniego miesiąca dodatkowo musi przedłożyć jeden z wymienionych dokumentów: orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia, orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, lub orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych – rolnik, zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki w szkole ponad podstawowej i wysokości ewentualnego stypendium lub wynagrodzenia z tytułu praktycznej nauki zawodu, decyzja urzędu pracy o uznaniu za osobę bezrobotną, o przyznaniu, odmowie lub utracie prawa do zasiłku.

Ponieważ wywiad dotyczy nie tylko osoby ubiegającej się o pomoc, ale również osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących a także członków najbliższej rodziny (rodziców lub dzieci czy też rodzeństwa), dlatego pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje osobę zgłaszającą się do Ośrodka, ale też osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji życiowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może również domagać się złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia pomocy społecznej.

Formularz wywiadu środowiskowego jest wypełniany przez pracownika socjalnego. Po zakończeniu wywiadu jest on przedstawiany do podpisu osobie składającej wniosek. Złożenie podpisu oznacza, iż wnioskodawca potwierdza zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

Następnie zostaje wydana pisemna decyzja w sprawie realizacji bądź odmowy realizacji wniosku. Od decyzji przysługuje możliwość odwołania się - zgodnie z zawartym w niej pouczeniem.Informację wytworzył(a): Teresa Kołodziej
Informację dodał(a): Aleksandra Pohl
Ostatnia modyfikacja: 2007-07-10 12:01:58


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech