02-12-2023r.
godzina 03:16
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142273 raz(y)


[Panel administracyjny]
Mapa Gminy
Adres Urzędu

Urząd Miejski
w Sośnicowicach
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice
tel. (32) 238-71-91 

Zdjęcia
Ośrodek Pomocy Spłecznej
1. Status prawny
2. Organizacja
3. Struktura zatrudnienia
4. Struktura własnościowa
5. Cel i zadania
6. Zasady i formy
7. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
8. Tryb działania w zakresie
9. Świadczenia rodzinne
10. Zaliczka alimentacyjna
11. Działalność w ramach gospodarki
12. Prowadzone rejestry
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Różne informacje
Szkoły
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa w Bargłówce
Szkoła Podstawowa im. J.Rogera w Sośnicowicach
Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Szkoła Podstawowa w Kozłowie
Przedszkola
Gminne Przedszkole Łany Wielkie
Gminne Przedszkole Bargłówka
Gminne Przedszkole Rachowice
Miejskie Przedszkole Sośnicowice
Gminne Przedszkole Trachy
Gminne Przedszkole Sierakowice
Gminne Przedszkole Smolnica
Gminne Przedszkole Kozłów
Gmina - informacje :: Aktualności


 

Newsy
2008-04-22
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozłowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Sośnicowic

      

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły  Podstawowej w Kozłowie, ul. Marcina 33, 44-153 Sośnicowice

 

1.Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania określone w § 1, 2, 5 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.).

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

    1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją

      funkcjonowania i rozwoju szkoły;

    2/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający

      w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej -

      w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w

      przypadku nauczyciela akademickiego;

    3/akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub

      dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie

      wymaganego wykształcenia;

    4/dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów

      podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o

      ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania

      oświatą;

    5/ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia

      Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003

      r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba

      zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko

      kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

    6/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań

      zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

      kierowniczym;

    7/oświadczenie, że kandydat nie był karany karą

      dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z

      dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z

      2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), oraz nie

      toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

    8/oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo

      popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu

      postępowanie karne;

    9/oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem

      pełnienia funkcji kierowniczych związanych z

      dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.

      147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o

      finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148

      z późn. zm.);

   10/oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie

      swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29

      sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

      2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ w celach

      przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Kandydaci składają oryginały dokumentów, lub urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym   adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na kandydata na  stanowisko dyrektora …", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

    Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Rynek 19,

    44-153 Sośnicowice

  

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:

    Burmistrza Miasta Sośnicowice, adres j.w.

  

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania

konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Sośnicowice, dnia 22.04.2008r.

 

 Informację wytworzył(a): Burmistrz
Informację dodał(a): Paweł Nawara
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-12 12:08:24


drukuj wersja do druku


 
System wykonany przez firmę Javatech