02-12-2023r.
godzina 02:11
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142250 raz(y)


[Panel administracyjny]
Mapa Gminy
Adres Urzędu

Urząd Miejski
w Sośnicowicach
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice
tel. (32) 238-71-91 

Zdjęcia
Ośrodek Pomocy Spłecznej
1. Status prawny
2. Organizacja
3. Struktura zatrudnienia
4. Struktura własnościowa
5. Cel i zadania
6. Zasady i formy
7. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
8. Tryb działania w zakresie
9. Świadczenia rodzinne
10. Zaliczka alimentacyjna
11. Działalność w ramach gospodarki
12. Prowadzone rejestry
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Różne informacje
Szkoły
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa w Bargłówce
Szkoła Podstawowa im. J.Rogera w Sośnicowicach
Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Szkoła Podstawowa w Kozłowie
Przedszkola
Gminne Przedszkole Łany Wielkie
Gminne Przedszkole Bargłówka
Gminne Przedszkole Rachowice
Miejskie Przedszkole Sośnicowice
Gminne Przedszkole Trachy
Gminne Przedszkole Sierakowice
Gminne Przedszkole Smolnica
Gminne Przedszkole Kozłów
Gmina - informacje :: Aktualności


 

Newsy
2007-11-21
Konkurs ofert na wykonywanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

19 listopad 2007

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm./ Burmistrz Sośnicowic ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

       i sportu na terenie gminy Sośnicowice.

Celem zadania jest powierzenie lub wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu, turystyki i rekreacji, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców Gminy Sośnicowice w różnorodnych formach aktywności fizycznej oraz utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sośnicowice.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

                * organizacje pozarządowe

                * podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie

* jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie    nadzorowane

Zadanie będzie prowadzone z wykorzystaniem obiektów sportowych w sołectwach:

Łany Wielkie w roku 2008

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2006 wynosiła:     25.000

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2007 wynosiła:     25.000zł

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2008 wynosi:    20.000zł

Bargłówka w roku 2008

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2006 wynosiła:     10.500

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2007 wynosiła:     10.500zł

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2008 wynosi:    10.500zł

Kozłów w roku 2008.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2006 wynosiła:     18.000zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2007 wynosiła:     18.000zł

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2008 wynosi:    18.000zł

 Rachowice w roku 2008

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2006 wynosiła:     19.500zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2007 wynosiła:     19.500zł

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2008 wynosi:    20.000zł

                Sośnicowice w roku 2008

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2007 wynosiła:     0,00zł

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2008 wynosi:    4.500zł

Zasady przyznawania dotacji:

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie w terminie do dnia 21.12.2007r oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r nr 264 poz.2207) do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach Rynek 19.

( w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data wpływu)

2.Na kopercie z ofertą należy umieścić zapis: „Zadanie z zakresu kultury fizycznej”.

3.Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty. Oświadczenie o nie otrzymywaniu w odniesieniu do w/w zadania refundacji z innych źródeł.

4.Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Sośnicowice lub na rzecz jej mieszkańców.

5.Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.

7.Oferta dopuszczona do oceny musi spełniać następujące warunki:

                a) przedsięwzięcia określone w § 3 muszą się mieścić w działalności statutowej  oferenta

                     (kserokopia statutu, wpis do rejestru)

                b) oferent musi dysponować zasobami kadrowymi o odpowiednich kwalifikacjach

                c) wykaz posiadanego sprzętu

8.Jedynym kryterium wyboru najlepszej oferty jest:

                  cena realizacji zadania - 100%.

9. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od upływu terminu ich składania.

10. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Sośnicowic w drodze zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

11. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Sośnicowic w drodze zarządzenia.

12. Decyzja Burmistrza Sośnicowic jest ostateczna.

13. Burmistrz zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia  konkursu.

14. Warunkiem zawarcia umowy jest:

                               posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji

                               w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana-korekta 

                               kosztorysu projektu

15. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej wg. wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r nr 264 poz.2207) jednocześnie w przypadku prowadzenia innej działalności niż określona w § 3 wymagane jest przed podpisaniem umowy otwarcie przez oferenta wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

16.Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w okresie od  01.01.2008r do 31.12.2008 roku.

17. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Sekretarz Gminy Sośnicowice Rynek 17 tel .(032) 238-71-91 wew. 305.

 

                                                                                                                   Burmistrz SośnicowicInformację wytworzył(a): Burmistrz
Informację dodał(a): Paweł Nawara
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-12 12:08:24


drukuj wersja do druku


 
System wykonany przez firmę Javatech