02-12-2023r.
godzina 03:31
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142279 raz(y)


[Panel administracyjny]
Mapa Gminy
Adres Urzędu

Urząd Miejski
w Sośnicowicach
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice
tel. (32) 238-71-91 

Zdjęcia
Ośrodek Pomocy Spłecznej
1. Status prawny
2. Organizacja
3. Struktura zatrudnienia
4. Struktura własnościowa
5. Cel i zadania
6. Zasady i formy
7. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
8. Tryb działania w zakresie
9. Świadczenia rodzinne
10. Zaliczka alimentacyjna
11. Działalność w ramach gospodarki
12. Prowadzone rejestry
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Różne informacje
Szkoły
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa w Bargłówce
Szkoła Podstawowa im. J.Rogera w Sośnicowicach
Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Szkoła Podstawowa w Kozłowie
Przedszkola
Gminne Przedszkole Łany Wielkie
Gminne Przedszkole Bargłówka
Gminne Przedszkole Rachowice
Miejskie Przedszkole Sośnicowice
Gminne Przedszkole Trachy
Gminne Przedszkole Sierakowice
Gminne Przedszkole Smolnica
Gminne Przedszkole Kozłów
Gmina - informacje :: Aktualności


 

Newsy
2007-08-22
II nabór na stanowisko Księgowego w Referacie Finansowym UM Sośnicowice

                                                                         Sośnicowice, dnia 21 sierpnia 2007

 

 

                     Burmistrz Sośnicowic ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

                               Księgowy w Referacie Finansowym UM Sośnicowice

 

 

Niezbędne kwalifikacje kandydata:

1. Wykształcenie:  wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne+w trakcie studia           wyższe

2. Wymagany profil (specjalność): rachunkowość, księgowość

3. Obligatoryjne uprawnienia:

obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku

4. Doświadczenie zawodowe: preferowany staż na stanowisku pokrewnym w jednostkach wymienionych w art. 1 i art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 (Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1593 z późn. zmianami) tj. w urzędzie lub innej jednostce prowadzącej rachunkowość budżetową.

5. Umiejętności zawodowe:

- umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów prawnych   dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości w tym budżetowej,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych   aplikacji (m.in. MS Word, Exel)

- odpowiedzialność terminowość, rzetelność

- aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

 

6. Zakres głównych obowiązków:

 

a/ Prowadzenie obsługi finansowo-ksiegowej w tym:

 

- dekretacja raportów kasowych i wyciągów bankowych

 

- księgowanie dowodów źródłowych organu finansowego i UM Sośnicowice

 

- uzgadnianie rachunków bankowych z wyciągami bankowymi

 

- rozliczanie i uzgadnianie rachunków

 

- uzgadnianie wydatków budżetowych

 

- uzgadnianie i rozliczanie zaangażowania środków finansowych

                         

- sporządzanie miesięcznych i rocznych zestawień obrotów i sald

 

b/ Prowadzenie ksiąg inwentarzowych ewidencji majątku UM tj.:

- środków trwałych

- pozostałych środków trwałych

- inwestycji rozpoczętych

- opału

 

c/ Rozliczanie inwentaryzacji majątku ewidencjonowanego w UM

 

d/ Opracowywanie sprawozdań obowiązujących dla w/w zakresu czynności.

 

e/ Przygotowywanie materiałów i danych do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i bilansów rocznych.

 

f/ Sporządzanie not obciążeniowych i ich rejestracja.

 

7. Zakres innych obowiązków osoby zatrudnionej na danym stanowisku:

 

  - wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikających z zakresu czynności

 

8. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys - curriculum vitae,

- kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia

   zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa  pracy, zaświadczenia

  o  zatrudnieniu)

- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty,

  zaświadczenia)

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym

  stanowisku

- oryginał kwestionariusza osobowego,

 

9.Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

   Nabór na stanowisko Księgowy w Referacie Finansowym

należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, 44-153  Sośnicowice - sekretariat (pok. Nr 9) lub drogą pocztową na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 04.09.2007r

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póz n. zm. oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z póz n. zm.)

 Informację wytworzył(a): Burmistrz
Informację dodał(a): Paweł Nawara
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-12 12:08:24


drukuj wersja do druku


 
System wykonany przez firmę Javatech